17.05.2016 Volikogu istung

EJL

Eesti Juristide Liit

 Volikogu 8. istungi protokoll

 

Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž                                                      17.05.2016

Tõnismägi 14,
10119 Tallinn

Algus kell:16:00
Lõpp kell: 17:45

Juhataja:   Mai Palmipuu/ Meelis Pirn
Protokollija:  Kerli Green

Osalesid volikogu liikmed: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Jüri Heinla, Kai Amos, Mati Kadak, Aare Kruuser, Kari Käsper, Enn Tonka, Eve East, Mai Treial, Heino Junolainen, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed: Ingrid Siimann, Tiina Sepa, Priidu Pärna, Lauri Mälksoo.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Uno Feldshmidt, Peeter Milvere, Heli Põder, Krista Paal, Kerli Green, Jana Kitter, Katarina Kiiver.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

 

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.
2. Eesti Juristide Liidu põhikirja muutmise ja täiendamise heaks kiitmine ning üldkogule esitamine.
3. Eesti Juristide Liidu 2015.a. majandusaasta aruande heakskiitmine ja üldkogule esitamine.
4. Eesti Juristide Liidu 2015.a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine.
5. Eesti Juristide Liidu üldkogu toimumise aja ja koha määramine.
6. Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine
6.1 Naisjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
6.2 Haldusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
6.3 Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
6.4 Euroopa Õiguse Ühenduse tegevuse ülevaade
7. Aukohtu tegevuse ülevaade  ja üldkogule esitamine
8. Noorjuristide tegevuse ülevaade.
9. Kutsekomisjoni tegevuse ülevaade ja komisjoni koosseisu muutmine.
10. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine. 11. Muud küsimused.
12. Vestlusring

 

1.  Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] üheksanda volikogu koosseisu kaheksanda istungi avas tegevpresident Meelis Pirn, kes tegi ettepaneku anda koosoleku juhatamine president Mai Palmipuule üle. President Mai Palmipuu määras koosoleku juhataja ja protokollija ning tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

2.        Eesti Juristide Liidu põhikirja muutmise ja täiendamise heaks kiitmine ning üldkogule esitamine.

EJL president Jüri Heinla tutvustas liidu põhikirja muudatusettepanekuid ja selgitas nende vajalikkust.

Volikogul tekkis küsimus noorliikme staatuse kohta juhul, kui noorliige astub koheselt peale bakalaureuseõpet magistriõppesse. President Jüri Heinla lubas selle täpsustada ennem üldkogu istungit.

Kari Käsper tegi ettepaneku sõnastada põhikirja punkt 1 „Eesti Juristide Liit ( edaspidi liit) on Eesti juristide vabatahtlik ühendus, kelle ülesanne on kaitsta oma liikmete ametihuve ning hoida ja edendada Eesti Vabariigi püsimist õigusriigina.„

Aare Kruuser saatis elektrooniliselt ettepaneku lisada põhikirja punkt, mis märgiks, et liidu tegevusalaks on ka õigusnõuniku kutse andmine.

OTSUSTATI: Juhindudes Eesti Juristide Liidu põhikirja p. 27.1 ning põhinedes põhikirja toimkonna ja volikogu liikmete ettepanekutele, esitada MTÜ Eesti Juristide Liidu põhikirja muudatused üldkogule kinnitamiseks. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 8/1 on protokollile lisatud.

3.        Eesti Juristide Liidu 2015.a. majandusaasta aruande heakskiitmine ja üldkogule esitamine.

EJL president Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele liidu 2015. majandusaasta aruannet. EJL direktor Krista Paal märkis, et tegevusaruandes vajab parandamist Õigusapteekide toimumise osa, eelmisel aastal toimus Õigusapteek kahel korral. President Mai Palmipuu lubas paranduse sisse viia ennem üldkogu toimumist.

President Jüri Heinla märkis, et võrreldes eelneva aastaga on liikmemaksude laekumise  proportsioon paranenud.

OTSUSTATI: Parandada majandusaasta aruandel Õigusapteekide toimumist puudutav osa ja kiita heaks 2015. aasta majandusaasta aruanne ning esitada see kinnitamiseks EJL üldkogule. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 8/2 on protokollile lisatud.

 4.        Eesti Juristide Liidu 2015.a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine.

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe tutvustas revisjonitoimkonna arvamust ja tegi ettepaneku kinnitada liidu 2015. majandusaasta aruanne.

5.        Eesti Juristide Liidu üldkogu toimumise aja ja koha määramine.

Eesti Juristide Liidu üldkogu toimub 1. juunil algusega kell 16 Tallinna Botaanikaaed, Kloostrimetsa tee 52,Tallinn.

Kinnitada alltoodult MTÜ Eesti Juristide Liidu üldkogu päevakord:

Üldkogu tervitab oma sõnavõtuga justiitsminister Urmas Reinsalu teemal „Õigusloome perspektiive ja õigusteenuste kättesaadavuse arengukava“.

5.1. Üldkogu avamine
5.2. Eesti Juristide Liidu  põhikirja muutmine.
5.3. Eesti Juristide Liidu 2015. tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine.
5.4. Revisjonitoimkonna 2015.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
5.5. Eesti Juristide Liidu 2015. majandusaasta aruande kinnitamine.
5.6. Eesti Juristide Liidu ühenduste 2015.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine.
5.6.1. Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.
5.6.2. Haldusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.
5.6.3. Euroopa Õiguse Ühenduse tegevuse ülevaade.
5.6.4. Naisjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.
5.7. Eesti Juristide Liidu aukohtu 2015 tegevuse ärakuulamine.
5.8. Sõnavõtud.
5.9. Üldkogu lõpetamine.

OTSUSTATI: EJL üldkogu toimub 1. juunil algusega kell 16 Tallinna Botaanikaaed, Kloostrimetsa tee 52,Tallinn. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 8/3 on protokollile lisatud.            

6.        Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine

6.1     Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade

Naisjuristide ühenduse esimees Jana Kitter andis ülevaate ühenduse liikmetest ja tegevustest ning märkis, et Naisjuristide ühenduse koosolekud toimuvad regulaarselt kord kvartalist.

6.2. Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade

Haldusjuristide ühenduse esimees Eve East andis ülevaate ühenduse tegevustest. Ta märkis, et Haldusjuristide ühendusse on kaasatud kõikide maakondade maasekretärid ning eesmärgiks on käia külastamas erinevaid riigiastutusi. Näitena tõi ta, et haldusjuristid on juba külastanud Riigikontrolli ja EV Presidendi Kantseleid.

6.3.Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade

Ettevõtlusjuristide ühenduse esimehel Aare Kruuseril ei olnud võimalik volikogu istugil osaleda. Ta saatis elektrooniliselt palve arutada Lexology-ga ühinemist. Volikogu leidis, et eelnevalt tuleks seda arutada presidentuuris.

6.4. Euroopa õiguse ühenduse tegevuse ülevaade

Euroopa õiguse ühenduse esimees Kari Käsper andis ülevaate ühenduse tegevustest ja tutvustas Budapestis toimuvat FIDE kongressi ning sellega seotud tegevusi. Ta märkis, et on vajalik aktiivsemalt tegutseda ning korraldada ühenduse üldkoosolek, kuna ühenduse juhatuse liikmete valimisperiood hakkab läbi saama.

7.      Aukohtu tegevuse ülevaade  ja üldkogule esitamine

Aukohtu esimees Peeter Milvere andis ülevaate aukohtu tegevusest. Eelmisel aastal oli 2 asja aukohtu menetlusest.

8.      Noorjuristide tegevuse ülevaade.

Noorjuristide projektijuht Katarina Kiiver andis ülevaate noorjuristide tegevustest. 12. mail 2016.a. toimus Noorjuristide ühenduse asutamiskoosolek. Valminud on ka noorjuristide ühenduse põhimäärus, mis vaadatakse presidentuuri poolt üle, ennem volikogule elektrooniliseks kinnitamiseks andmist.

Enn Tonka palus täpsustust, kas Noorjuristide Ühenduse loomine on põhjendatud võrreldes praeguse olukorraga töötamisel noortega liidus ning leidis, et on ebavõrdne kui ühel ühendusel on projektijuht, kuid teistel mitte. Tegevpresident Meelis Pirn lubas asja arutada presidentuuris. President Jüri Heinla leidis, et kui inimesed tahavad ühendust luua, siis nad võivad seda teha. President Mai Palmipuu tegi volikogule ettepaneku, et nad esitaksid oma ettepanekud seoses Noorjuristide Ühendusega presidentuurile.

Noorjuristide projektijuht Katarina Kiiver märkis veel, et noorte jaoks valmistab muret see, kuidas korraldada aktiivset suhtlust täisliikmete ja noorliikmete vahel ning ta tegi ettepaneku arutada võimalikku koostööd. 

9.      Kutsekomisjoni tegevuse ülevaade ja komisjoni koosseisu muutmine.

Tegevpresident Meelis Pirn andis ülevaate kutsekomisjoni tegevusest. Eelmisel aastal oli 2 õigusnõuniku kutse taotlejat. Lisaks märkis ta, et praegune kutsekomisjoni esimees Enn Tonka soovib kutsekomisjonist välja astuda ning tegi ettepaneku valida Enn Tonka asemel kutsekomisjoni liikmeks Urmas Arumäe, kes on selleks nõusoleku andnud. Volikogu kiitis ettepaneku heaks. 

OTSUSTATI: Kutsekomisjoni uueks liikmeks saab Urmas Arumäe. Kutsekomisjon valib endi seast komisjonile esimehe ning aseesimehe. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 8/4 on protokollile lisatud.    

10.  Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 9 inimest.

Avalduse astumaks liidust omal soovil välja, on esitanud 2 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2013, 2014, 2015) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 29 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 9 isikut ning arvata välja 31. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 8/5 on protokollile lisatud.

11.  Muud küsimused.

Volikogule oli kutsutud Merle Haruoja, kes tutvustas oma mõtteid Inimõiguste kaitsega tegeleva ühenduse loomisest. Volikogu palus Merle Haruojal neile lühikokkuvõte saata. President Jüri Heinla märkis, et presidentuur peaks arutlema, kuidas aidata sellist ühendust luua.

Tegevpresident Meelis Pirn andis ülevaate tarbija vaidluste lahendamise üksuse moodustamise vajalikkusest, selle mõttest ning korraldusest. Direktor Krista Paal märkis, et käesoleval hetkel on 9 erinevat õigusbürood tundnud huvi selle alase koostöö osas.

Tegevpresident Meelis Pirn andis volikogule ülevaate õiguskomisjoni istungist, mis puudutas riigi õigusabi.

Direktor Krista Paal andis volikogule ülevaate 9.05-13.05.2016.a. toimunud Londoni väliskoolitusest.

Tegevpresident Meelis Pirn märkis, et septembris toimub Armeenia väliskoolitus ning augusti lõpus toimub Rootsis Põhjamaade juristide liitude esindajate kohtumine.

President Jüri Heinla märkis, et oktoobris toimuvad 34. Eesti Õigusteadlaste Päevad ning tutvustas volikogule õigusteadlaste päevade korraldust ning programmi.

Direktor Krista Paal andis teada, et järgmine Juristide Klubi külaline on EV presidendi kandidaat Siim Kallas. Ta tänas Mati Kadak´ut abi eest ürituse korraldamisel.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Pirn
Tegevpresident                                                                                

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Green
Protokollija[1]Edaspidi tekstis lühend EJL.