16.12.2015 Volikogu istung

EJL Eesti Juristide Liit

 Volikogu 6. istungi protokoll

 

Riigiprokuratuur                                                                                                16.12.2015
Wismari 7,
10142 Tallinn

Algus kell: 16:00
Lõpp kell: 18:10

Juhataja:   Meelis Pirn
Protokollija: Kerli Green     

Osalesid volikogu liikmed: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Jüri Heinla, Kai Amos, Mati Kadak, Aare Kruuser, Enn Tonka, Eve East, Priidu Pärna, Mai Treial, Heino Junolainen, Maido Pajo, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed: Kari Käsper, Ingrid Siimann, Tiina Sepa, Lauri Mälksoo.

Osalesid kutsututena revisjonitoimkonna, aukohtu- ja ühenduste liikmed, büroo töötajad: Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Uno Feldshmidt, Peeter Milvere, Heli Põder, Krista Paal, Kerli Green, Jana Kitter, Katarina Kiiver.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

 

Volikogule esitati kinnitamiseks järgmine päevakord:

1.            Päevakorra kinnitamine
2.            Ülevaade Eesti Juristide Liidu rahulolu- uuringust. Loosimine
3.            Eesti Juristide Liidu 2016. aasta tegevuskava kinnitamine
4.            Eesti Juristide Liidu 2016.aasta eelarve kinnitamine
5.            2016.a. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine
6.            Eesti Juristide Liidu 2016.a. büroo koosseisu kinnitamine
7.            Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest  väljaarvamine
8.            Aukohtu otsuse, liidu liikme XXXXXX Eesti Juristide Liidust  väljaarvamine
9.            Vestlusring

 

 1.    Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] üheksanda volikogu koosseisu kuuenda istungi avas tegevpresident Meelis Pirn, kes tutvustas päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

2. Ülevaade Eesti Juristide Liidu rahulolu- uuringust. Loosimine

19.10.2015 kuni 15.11.2015 viis EJL büroo liikmete hulgas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet senisele tegevusele ning planeerida 2016. aasta tegevusi. Küsitlusele vastas 120 inimest.

EJL direktor Krista Paal tutvustas volikogule küsitluse tulemusi. Tegevpresident Meelis Pirn selgitas volikogule koolituse loosimise ideed.
Koolituse loosimise viis läbi president Mai Palmipuu, kes lasi volikogu liikmel Alpo Greebel valida loosianumast, kus olid kõigi küsitlusel osalejate nimedega paberid, välja ühe paberi. Õnnelikuks koolituse võitjaks osutus Anne Hindpere-Raudsik.

Küsitluse kokkuvõte on protokollile lisatud.

OTSUSTATI: EJL büroo teavitab koolituse võitjat, Anne Hindpere-Raudsik´a e-posti teel.

3. Eesti Juristide Liidu 2016. aasta tegevuskava kinnitamine

Tegevpresident Meelis Pirn tutvustas volikogule EJL 2016. aasta tegevuskava ja tegi ettepaneku tegevuskava kinnitada.

Noorjuristide projektijuht Katarina Kiiver tutvustas volikogule noorjuristide 2016. aasta tegevuskava. President Mai Palmipuu palus noorjuristide senise tegevuse kohta ülevaadet. Tegevpresident Meelis Pirn märkis, et presidentuur tegi ettepaneku noorjuristidele moodustada eraldi ühendus.  Noorjuristide projektijuht Katarina Kiiver lubas sellega tegeleda. Enn Tonka tegi ettepaneku kinnitada noorjuristide 2016. aasta tegevuskava.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2016. aasta tegevuskava ja noorjuristide 2016. aasta tegevuskava.
Vastu võetud otsus nr. 6/1 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud.

4. Eesti Juristide Liidu 2016.aasta eelarve kinnitamine

President Mai Palmipuu andis volikogule ülevaate EJL 2016. aasta eelarvest ja direktor Krista Paal täpsustas volikogule Justiitsministeeriumi projektidega seonduvat. Mai Palmipuu märkis, et eelarve on koostatud konservatiivselt ning tõi välja võrdluse 2014 ja 2015. aasta eelarvete vahel, märkides, et nii tulude kui ka kulude pooled on mõlemad kasvanud. Volikogu liikmed esitasid eelarve kohta täpsustavaid küsimusi.  

OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2016. aasta eelarve.
Vastu võetud otsus nr. 6/2 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud. 

5. 2016. a. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine

Tegevpresident Meelis Pirn tutvustas volikogule presidentuuri poolt koostatud ettepanekuid noorliikmete liikmemaksu suuruse kohta.
President Jüri Heinla tegi ettepaneku kaotada ära nooliikmete liikmemaks.
Tegevpresident Meelis Pirn tegi ettepaneku vähendada noorliikmete liikmemaksu 10-le eurole.

Volikogu arutles antud ettepanekute üle. Arutlusele tuli ka noorliikmete üleminek täisliikmeteks ja volikogu leidis, et seda peaks arutama põhikirja toimkond ning koostama ettepanekud üldkogule.

Tegevpresident tutvustas volikogule arutelu käigus kujunenud ettepanekuid seoses noorliikmete ja liikmete liikmemaksudega ja palus volikogul hääletada:

1. ettepanek jätta noorliikmete liikmemaks muutmata ehk 20 eurot – 2 poolt häält;
2. ettepanek kehtestada noorliikmete liikmemaksuks 10 eurot – 8 poolt häält;
3. ettepanek kaotada ära noorliikmete liikmemaks – 3 poolt häält.
Otsustati kehtestada noorliikmete 2016. aasta liikmemaksuks 10 eurot.

Täisliikmete liikmemaksu suuruse osas esitati kaks ettepanekut:
1. ettepanek kehtestada liikmetele liikmemaks suuruses 40 eurot – 4 poolt häält;
2. ettepanek jätta liikmete liikmemaksu suurus muutmata ehk 35 eurot –  7 poolt häält.
Otsustati, et täisliikmete 2016. aasta liikmemaks ei muutu.

2016. aasta liikmemaksud – liidu liikmemaks on 35 eurot, noorliikmetele ja pensionäridele 10 eurot ning juriidilistele isikutele 150 eurot. Liiduga liitumise tasu on füüsilistele isikutele 15 eurot ning juriidilistele isikutele 100 eurot.

OTSUSTATI: Kinnitada 2016. aasta liikmemaks.
Vastu võetud otsus nr. 6/3. Otsus on protokollile lisatud.

6. Eesti Juristide Liidu 2016.a. büroo koosseisu kinnitamine 

EJL direktor tutvustas volikogule 2016.a. büroo koosseisu kinnitamise otsuse eelnõud ja esitas volikogule küsimuse, kas kinnitada noorjuristide projektijuhi koht büroo koosseisuliseks kohaks. Volikogu oli koosseisulise koha poolt.

OTSUSTATI: Kinnitada noorjuristide projektijuhi koht büroo koosseisu. Vastu võetud otsus nr. 6/4. Otsus on protokollile lisatud.

7. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 40 inimest. Liikmelisuse lõpetamise avalduse on esitanud 4 inimest.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 alusel ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2012, 2013, 2014) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 31 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Aare Kruuser andis volikogule ülevaate Tallinna Majanduskoolis antavast haridustasemest ja õppekavade akrediteerimisest. Tegevpresident Meelis Pirn märkis, et EJL põhikirjast tulenevalt peaksime võtma liidu liikmeks kõik sooviavaldanud, kes õpivad või on õppinud akrediteeritud õppekava alusel, ning tegi volikogule ettepaneku, et selle küsimusega tegeleks põhikirja toimkond. President Jüri Heinla tegi omaltpoolt ettepaneku kutsuda põhikirja toimkond kokku jaanuaris või veebruaris 2016.

Kai Amos algatas arutelu seoses EJL liikme XXXX XXXXX (XXXX) esitatud isikliku avaldusega astuda liidust välja ja tegi ettepaneku lisada EJL liikmeks vastuvõtmise ja liikmest väljaarvamise otsusele ka XXXX XXXX. President Jüri Heinla märkis, et sel juhul jääks päevakorra punkt 8 ära. President Mai Palmipuu tegi ettepaneku, et aukohtu esimees Peeter Milvere selgitaks volikogule XXXX XXXX olukorda.

Aukohtu esimees Peeter Milvere andis volikogule ülevaate XXXX XXXX tegevusest ja aukohtu seisukohast:

Eesti Juristide Liidule esitati pöördumine EJL liikme XXXX XXXX tegevuse peale. XXXX XXXX olles tsiviilasjas kostja, on esitanud kohtule väidetavalt võltsitud arstitõendi, eesmärgiga vabaneda kohustusest ilmuda kohtuistungile. EJL palus XXXX XXXX esitada nende asjaolude kohta oma kirjalik seisukoht. XXXX XXXX esitatud selgituste kohaselt olevat tegemist väga kahetsusväärse juhtumiga ja eksitusega, millise käigus esitas ta kohtule vale arstitõendi ning tegelikult olid tal ka ajal, mil ta pidi kohtuistungil osalema, erinevad terviserikked. EJL aukohus tutvus edastatud arstitõendiga ja teiste esitatud dokumentidega ning leidis tõendi uurimisel, et tõendi kirjed, mis on seotud väljaandmise aja ja kohtuistungil osalemise takistuse esinemise ajaga, on erinevad muust tõendi kirjapildist. See andis alust arvata, et XXXX XXXX poolt tsiviilasjas esitatud arstitõend on kas muudetud kirjetega või muul moel tegelikkusele mittevastav. Aukohus otsustas võtta asja menetlusse ja teavitas oma otsusest ning järgmise istungi toimumisest ka XXXX XXXX. Aukohtu järgmisele istungile XXXX XXXX ei ilmunud. Aukohus tegi oma otsuse kooskõlas aukohtu menetluskorra punkti 2.7 sätestatuga, mis näeb ette võimaluse arutada asja ilma menetlusaluse isiku osavõtuta ja teha tagaseljaotsus. Asjas otsust tehes arvestas aukohus asjaoluga, et XXXX XXXX suhtes on varasemalt sel aastal jõustunud aukohtu otsus, hoitusega EJL eetikakoodeksis sätestatud nõuete rikkumise eest. Aukohus on seisukohal, et XXXX XXXX, esitades kohtule tegelikkusele mittevastavaid asjaolusid kajastava arstitõendi, õigustamaks oma mitteilmumist, on käitunud kutsetegevuses ebaausalt ja seeläbi kahjustanud juristikutse mainet EJL liikmena. Aukohus on konsensuslikul arvamusel, et XXXX XXXX kohta on põhjendatud teha EJL volikogule ettepanek tema liidu liikmest põhikirja p. 7.6. alusel välja arvamiseks.

Enn Tonka tegi ettepaneku märkida volikogu protokollis ära XXXX XXXX tegevus ja aukohtu tegevus ning arvata XXXX XXXX liidust välja isikliku avaldusel alusel.

Tegevpresident Meelis Pirn tegi ettepaneku arutada XXXX XXXX asja järgmise päevakorra punkti all.

OTSUSTATI: Võtta liitu vastu 40 liiget ja arvata välja 31 liiget.
Vastu võetud otsus nr. 6/5 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud.

8. Aukohtu otsuse, liidu liikme XXX XXXX Eesti Juristide Liidust väljaarvamine

Antud punktis ei ole vajalik korrata aukohtu selgitusi ja seisukohti seoses XXXX XXX, kuna aukohtu esimees andis nendest ülevaate päevakorra eelmise punkti all.

Enn Tonka märkis, et volikogule on edastatud XXXX XXX avaldus ja volikogu kaalub kõiki asjaolusid. Ta leidis, et aukohtule ei tehta liiga kui isik soovib ise lahkuda ja volikogu selle avalduse rahuldaks. Ta tegi ettepaneku, et volikogu nõustub aukohtu põhjendustega ja otsusega, samas võttes arvesse, et XXXX XXX avaldas ise soovi liidust lahkuda, võtab volikogu vastu otsuse arvata XXXX XXX liidust välja põhikirja p.7.5 ja isikliku avalduse alusel.

Aare Kruuser täpsustas, et antud hetkel on tegemist kahe asjaga – on aukohtu ettepanek ja liikme avaldus. Ta märkis, et kuna EJL põhikiri võimaldab liikmetel avalduse alusel ise liidust välja astuda ja aukohtu ettepanekut välja arvata ei ole kinnitatud, siis on see volikogule kaalumise koht. Ta leiab, et tuleviku mõttes peaks seda teemat arutama põhikirja toimkond.

Volikogu oli seisukohal, et XXXX  XXX ei saa jääda liidu liikmeks ja arutles erinevaid võimalusi seoses tema liikmelisuse lõpetamisega.

Tegevpresident Meelis Pirn tegi ettepaneku hääletamiseks:

1. ettepanek arvata XXXX XXX aukohtu otsuse alusel liidust välja – 1 poolt hääl;
2. ettepanek võtta vastu eraldi otsus XXXX XXX kohta, milles märkida ära põhjendused ja kinnitada, et volikogu nõustub aukohtu ettepanekuga, kuid rahuldab XXXX XXX isikliku avalduse liidust väljaarvamise kohta – 6 poolt häält;
3. ettepanek arvata XXXX XXX liidust välja isikliku avalduse alusel ning lisada ta volikogu otsusele nr. 6/5 – 5 poolt häält.

OTSUSTATI: Volikogu nõustub aukohtu otsuses esitatud argumentidega ning peab XXXX XXX tegevust äärmiselt taunimisväärseks ja juristieetika vastaseks. Volikogu hinnangul ei sobi XXXX XXX EJL liikmeks. Arvestades asjaolu, et XXXX XXX on esitanud EJL-ist väljaastumise avalduse ning EJL põhikiri ei keela EJL-ist väljaastumist aukohtumenetluse kestel, rahuldab volikogu XXXX XXX isikliku avalduse liidust väljaarvamise kohta. Volikogu teeb põhikirjakomisjonile ettepaneku kaaluda, kas oleks vajalik põhikirja täiendamine analoogsete juhtumite edaspidiseks reguleerimiseks.

Vastu võetud otsus nr. 6/6. Otsus on protokollile lisatud.

9. Vestlusring

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
 Meelis Pirn
Tegevpresident                                                                               

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kerli Green
Protokollija


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.