15.12.2020 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 1. istungi protokoll

Eesti Juristide LiitTõnismägi 3, Tallinn 

15.12.2020

Algus kell 16:00                                                                    

Lõpp kell  16:50

Juhataja:        Mai Palmipuu

Protokollija: Olga Vaarmann

Osalesid volikogu liikmed: Heino Junolainen, Mai Palmipuu, Vitali Denikin, Eve East, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Erki Pisuke, Enn Tonka

Puudusid volikogu liikmed: Kristi Kraavi-Käerd, Meelis Pirn, Tiina Sepa.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Peep Lillemäe, Krista Paal, Olga Vaarmann.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

 1. 1.            Päevakorra kinnitamine;                         
 2. 2.            Eesti Juristide Liidu 2021-2024 põhieesmärkide kinnitamine;
 3. 3.            Eesti Juristide Liidu 2021. aasta tegevuskava kinnitamine;
 4. 4.            EJL 2021. aasta eelarve kinnitamine;
 5. 5.            Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine;
 6. 6.            Muud jooksvad küsimused.
 1. 1.      Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] kümnenda volikogu koosseisu istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

 1. 2.      Eesti Juristide Liidu 2021 – 2024 põhieesmärgid

Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele EJL 2021- 2024 aasta põhieesmärke, mis tulenevad juristide liidu põhikirjast ja põhisuundadest. Volikogu liikmetele oli põhieesmärkide kehtestamise otsuse projekt välja saadetud ja kõik osalejad said parandusi, ettepanekuid teha. Põhieesmärgid kinnitatakse kolmeks aastaks, ajaks mil tegutseb septembris valitud volikogu ja presidentuur.

Heino Junolainen juhtis tähelepanu 7.taseme õigusnõustaja kutse andmise aktiviseerimise vajadusele ning seadis eesmärgiks teha mõjutustööd erakondade ja justiitsministeeriumi ametnike hulgas, et saaks muudetud tsiviilkohtu menetluse seadustiku sätted, mis annaksid kaalu 7.taseme õigusnõuniku kutse omandamiseks ja juristide kvalifikatsiooni parandamiseks.

Mai Palmipuu tegi ettepaneku kinnitada Eesti Juristide Liidu 2021 – 2024 põhieesmärgid koos tegevuskava ja 2021. aasta eelarvega.

 1. 3.      Eesti Juristide Liidu 2021. aasta tegevuskava kinnitamine;

Mai Palmipuu- Kõikidele liikmetele ja volikogu liikmetele oli välja saadetud 2021. aasta tegevuskava. Tegevuskava on väga konservatiivne, kuna pole kindel, kas ja kuna koroonapandeemiast tingitud olukord muutub. Oleme jätnud ära väliskoolitused, kärpinud koolituste mahtu, kuna 2020. aastal vähenesid koolituste arv ja osalejate arv olulises osas.

Heino Junolainen- Koolitused tuleb korraldada enamuses 2021 aastal veebis. EJL koolitused on unikaalsed ja kõrge kvaliteediga. Seega igale juristile hindamatu väärtusega. Seda taset ei tohi muuta. Peame oma IT võimekust suurendama.

Mai Palmipuu – EJL aastapäeva ürituse korraldamise osas, kindlat plaani veel pole. Ühenduste tegevuskavad on lisatud vastavalt ühenduste juhatuste ettepanekutele. Kahjuks kukkus mentorluspraogramm läbi. Presidentuur teeb ettepaneku mentorlusprogrammi jätkamiseks.

Mare Hiiesalu – soovis ülevaadet kutsekomisjoni tegevuse jätkumisest. Kas jätkab vana komisjon või moodustatakse uus?

Mai Palmipuu- uue konkursi korral moodustame uue  komisjoni. Seda nii kutsekomisjoni kui hindamiskomisjoni näol. Planeerime jätkata kutse andmist, kui on huvilisi, sest see on EJL põhikirjaga kinnitatud tegevus.

Krista Paal – Kutsekoda ei ole avalikustanud konkurssi, vastavalt uutele nõutele saame vastu võtta ka kutsekomisjoni tegevuskava.

Viktor Denikin- esitas küsimuse Tallinna linna toetuse kohta.

Krista Paal – see on Tallinna linna projekt, mille kaudu saame toetuse Õigusapteekide korraldamiseks.

Mai Palmipuu – andis selgitusi väliskoolituste korraldusest ja võimalustest.

Mai Palmipuu – tegi kokkuvõte saadetud volikogu liikmtele EJL põhieesmärgidest  ning palus kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2021-2024 põhieesmärgid. Vastuvõetud otsus nr 1/1 konsensuse alusel.

 1. 4.      Eesti Juristide Liidu 2020. aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine

Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele liidu eelarvet ning märkis, et eelarve on koostatud konservatiivselt lähtudes olemasolevatest lepingutest ja projektidest. Volikogu liikmed esitasid eelarve kohta täpsustavaid küsimusi.

Vitali Denikin -soovitas osaleda JUM-i poolt välja kuulutatavas riigi tasuta õigusabi konkursil. Samuti toonitas 7.taseme õigusnõuniku kutse võrdsustamise vajadust advokaatide kutsega.

Enn Tonka – eelnevad presidentuuri koosseisud tõstatasid sama küsimuse. Selleks on vaja seaduse muudatust, puudub aga poliitiline tahe.

Mai Palmipuu – jätkame koostööd erinevatega vabaühendustega. EJL 32 aastapäeva tähistamise puhul me planeerime septembri kuus korraldada Võlaõigusseaduse 20.aastapäevale pühendatud konverentsi. See on meie 2021. aasta suurprojekt. Otsime partnereid ja osalejaid.

EJL koolitustel osalejate arv on vähenenud. Keskmiselt toimub 1 koolitus kuus. Väliskoolituste osas planeerime vastavalt olukorrale.

Liikmemaksu suurust sel aastal ei muudeta, kuna juba eelmisel aastal võeti volikogu poolt vastu otsus, et liikmemaksu ei kinnitata üheks konkreetseks aastaks vaid kuni otsuse muutmiseni.

Krista Paal- liikmemaks liikmetele 50 eurot, noorliikmetele 20 eurot ja pensionäridele 30 eurot aastas. Aeg selle summa muutmiseks oleks väga halb, kuna paljude liikmete sissetulekud on vähenenud.

Enn Tonka lisas, et tuleb toetada selle ettepanekut, sest ei ole õige aeg nii tõsta liikmemaksu kui ka vähendada.

Mai Palmipuu – aktiivselt tegutsevad Euroopa Õiguse ja Ettevõtluse ühendus.  Büroopidajate Ühenduse kaudu olid edastatud õigusabiteenuste osutajate kontaktid kodanikele teadmiseks.

Mai Palmipuu – vajadusel  ja tegevuste muutumisel (lisandumisel) koostame uue tegevuskava ja lisame või asendame tegevusi.  Tegevuskava koostatud vastavalt tänase päeva olukorra ja seisuga.

Mai Palmipuu– kui tekib vajadus koostame lisaeelarve ja esitame selle volikogule. Liikmemakse planeerime saada nagu aastal 2020. Suurem lepingute osa on seotud Eesti Töötukassaga, tänu Krista Paal’ile kes edukalt osales hangedes. Tööjõukulud jäävad samale tasemele. Ruumide renti ei ole tõstetud. Presidentuuri ettepanekul tuleks rohkem panustada IT lahendustele ja inventari soetamisele.

Enn Tonka – koostatud eelarve tagab EJL säilimiselu aga mitte suunatud suurendamisele ja laiendamisele. Tegi ettepaneku kinnitada nii eelarve kui ka EJL tegevuskava, sest need on omavahel seotud ja volikogu liikmed nende dokumentidega tutvunud.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2021. aasta eelarve. Vastuvõetud otsus nr 1/2 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2021. aasta tegevuskava. Vastuvõetud otsus nr 1/3 konsensuse alusel.

 

 1. 5.      Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 5 isikut. Avalduse astumaks liidust omal soovil välja on esitanud 6 isikut.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 5 isikut, neist 2 noorliikmeks ning arvata välja 6 isikut  isikliku sooviavalduse alusel.

 

Mai Palmipuu                                                                                     Olga Vaarmann

Tegevpresident                                                                                 Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                 /Allkirjastatud digitaalselt/

 

 

 [1] Edaspidi tekstis lühend EJL.