14.06.2023 üldkogu protokoll

Eesti Juristide Liit

Üldkogu koosoleku protokoll

 14. juuni  2023

Kellerteater

Uus 37 TALLINN

Algus kell 16:00

Lõpp kell 19:50

Tegevpresident Heino Junolainen tegi ettepaneku valida üldkogu juhataja.

Meelis Pirn tegi ettepaneku valida  koosoleku juhatajaks Priidu Pärna. P. Pärna loobus.

Mai Palmipuu tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Enn Tonka. Juhatajaks valiti E.Tonka.

Jana Kitter tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Krista Paal. K. Paal valiti protokollijaks. 

Juhataja: Enn Tonka

Protokollija: Krista Paal

Osa võtsid: Nimekirja kantud 485 liiget, osales 106 hääleõiguslikku liiget, neist  50 volituse alusel (loetelu registreerimislehel)

Puudus: 379 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel)

Päevakord:

 1. Üldkogu avamine.
 2. Eesti Juristide Liidu 2022. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine.
 3. Revisjonitoimkonna 2022. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
 4. Majandusaasta ja tegevusaruande aruande kinnitamine.
 5. Hääletuskomisjoni liikmete valimine.
 6. Presidentuuri (juhatuse) koosseisu valimine.
 7. Volikogu koosseisu valimine.
 8. Revisjontoimkonna koosseisu valimine.
 9. Aukohtu koosseisu valimine.
 10. Ülevaade Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest.
 11. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine.
 12. Sõnavõtud.
 13. Üldkogu lõpetamine.
 1. Üldkogu avamine ja päevakorra kinnitamine.

Eesti Juristide Liidu 2023 üldkogu avas sõnavõtuga tegevpresident Heino Junolainen, kes andis põhjaliku ülevaate 3 aastasest tegevusperioodist.

Kutsutud külalisena Vabariigi Presidendi õigusnõunik Hent -Raul Kalmo. Teemask „Kobarõigusloome ja selle vastavus Põhiseadusel“.  

Enn Tonka juhatas üldkoosolekut edasi. Üldkogule oli esitatud üldkogu päevakord, millele muudatusi ja täiendusi ei tehtud.

Hääletati: kõik üldkogul osalejad olid selle otsuse poolt.

Otsustati: Kinnitada päevakord. Otsus nr 1.

Majandusaasta aruandest andis ülevaate tegevpresident Mai Palmipuu. Oma sõnavõtus peatus ta bilansi, tulemi- ja rahavoogude aruannetel. Tegi ülevaate kulude ja tulude proportsioonist., kujunemisest  ja vähendamise võimalustest. 2022.a. tulem on positiivne, kasum ca 19 tuh.euro ulatuses.. Raske majandusaasta kohta on see väga hea tulemus.

President Mai Palmipuu tõi välja, et liidu rahaline seisukord on hea ning lepingulised kohustused on tähtaegselt täidetud. Volikogu poolt kinnitatud tegevuskava on enamuses täidetud. Jätkuvalt on probleeme koolitustega ning see vajab parandamist. Kahjuks on üldine majanduslik surutis kahandanud koolitustel osalevate isikute ringi.

Avati diskussion koolituste korraldamise, koolitusvajaduse väljaselgitamise ja  muutmise üle.

Liit ei ole kellelegi võlgu ja ka liidule ei olda võlgu.

Majandusaasta tulem on positiivne, mis on saavutatud võlanõustamisteenuse osutamisega.

Kohalviibijail oli võimalus esitada aruande kohta küsimusi.

Otsustati: Kuulata ära revisjonitoimkonna aruanne.

Revisjonitoimkonna liige Peep Lillemäe andis ülevaate revisjonitoimkonna tööst 2022.a. majandusaasta revideerimisel.

Majandusaastaaruanne on koostatud vastavalt seadusele ja heale raamatupidamistavale. Põhilise osa eelarvest moodustavad võlanõustamisest t tulenevad teenused.  Jätkuvalt on probleem liikmemaksu tasumisega, mille järelevalvet peab järgmine  presidentuuri veelgi tõhustama. Revisjontoimkond märkis, et koolituste maht on väike ja siin vajalik leida uusi koolituste väljundeid ja selgitada koolituste vajadust.  

Revisjonitoimkonna varasemaid soovitusi on arvestatud ning pikaajalisi liikmemaksu võlglasi on järjepidevalt välja arvatud.

Jüri Heinla soovis teada, kas ja kes kasutab EJL krediitkaarti. Kas revisjontoimkonnal on ülevaade krediitkaardi kasutamisest?

Peep Lillemäe: seda ei kontrollitud, kuna revisjoni tehti majandusaastaaruandele.

Priidu Pärna: kui kaua võttis aega revisjoni tegemiseks?

Peep Lillemäe: 3 päeval tehti revisjoni.

Jüri Heinla: kas revisjontoimkond kontrollis ka lepinguid?

Peep Lillemäe: konkreetselt ei vaadatud.

Revisjonitoimkonna liige  tegi ettepaneku kinnitada EJL-i 2022 majandusaasta aruanne. Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada revisjonitoimkonna aruanne.

Hääletati: Poolt 104 liiget, vastu 0, erapooletuid 2 .

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 2 ning kinnitada revisjonitoimkonna 2022.a. aruanne. Otsus on protokollile lisatud.

Eelnevalt oli pikem majandus- ja tegevusaruanne juba käsitletud. Üldkogule oli EJL 2022.a. majandusaastaaruanne välja saadetud ja kõikidel oli võimalik sellega põhjalikult tutvuda. Kohalviibijail oli täiendav võimalus esitada küsimusi president Mai Palmipuule, ent küsimusi peale revisjonitoimkonna aruande ära kuulamist.

Koosoleku juhataja pani hääletusele kinnitada Eesti Juristide Liidu 2022. majandusaasta aruanne.

Hääletati: poolt 104 häält, erapooletuid 2.

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 3 ning kinnitada EJL 2022. majandusaasta aruanne. Otsus on protokollile lisatud.

5. Eesti Juristide Liidu häältelugemiskomisjoni moodustamine

Kuna sel üldkogul on juhtorganite valimine ja tegemis on isikute valimisega, peame moodustama häältelugemiskomisjoni.

Ettepanekud: Jana Kitter, Jüri Heinla, Olga Vaarmann, Anne Hindpere- Raudsik ja Helle Plauberk.

Hääletati: kõik olid poolt.

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 4 ning kinnitada EJL häältelugemiskomisjoni liikmeteks Jüri Heinla, Jaana Kitter, Anne Hindpere- Raudsik, Olga Vaarmann  ja Helle Plauberk.

Otsus protokollile lisatud.

Nõusoleku kandideerimiseks oli d andnud: Mai Palmipuu, Marek Ranne, Rait Sannik.

Üldkoosolekul avaldasid soovi kandideerida Meelis Pirn, Katarina Talumäe. Mõlemad kandidaadid olid kohapeal ja andsid oma nõusoleku.

Merike Roosileht tegi ettepaneku valida juhatusse Erki Pisuke. E. Pisuke loobus kandideerimisest. Mai Palmipuu loobus kandideerimisest.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.

Kõik juhatuse liikme kandidaadid said 3 minutilise tutvustussõnavõtu ja pidid tutvustama EJL visiooni.

Hääletussedelile kanti kandidaadid: Meelis Pirn, Marek Ranne, Katarina Talumäe, Rait Sannik.

Välja oli jagatud 106 valimissedelit.

Hääletuskomisjoni tulemused: täidetud oli 106 sedelit. Kehtetuid sedeleid- 2. Tühje sedeleid 1.

Hääled jagunesid: Katarina Talumäe- 103 häält

                                 Meelis Pirn- 60 häält

                                 Rait Sannik- 89 häält

                                 Marek Ranne- 43 häält

Presidentuuri  liikmeteks valiti: Katarina Talumäe, Rait Sannik ja Meelis Pirn.

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 5 ning kinnitada Eesti Juristide Liidu presidentuur 3 liikmelisena 3 aastaks koosseisus: Katarina Talumäe, Meelis Pirn ja Rait Sannik.

Otsus protokollile lisatud.

Volikogusse kuuluvad põhikirja järgi juhatuse 3 liiget ( presidentuur). Kokku on otsustatud, et volikogu valitakse 11- liikmelisena. Seega jääb valida 8 kandidaadi vahel.

 Koosoleku juhataja luges ette volikogusse kandideerimiseks eelnevalt oma nõusoleku andnud ja valimissedelile kantud isikute nimed: Aare Kruuser; Lüüli Junti, Heli Põder, Ülle Koppel, Maido Pajo, Tiina Sepa, Marek Ranne, Heino Junolainen, Vitali Denikin, Aive Kolsar, Kristi Kraavi- Käerdi, Mai Palmipuu, Enn Tonka.

Mai Palmipuu ja Enn Tonka võtsid oma kandidatuuri tagasi.

L. Junti tegi ettepaneku kandideerimiseks Jüri Heinla. Katarina Talumäe tegi ettepaneku Piret Leevaldi kandideerimiseks. 

Hääletussedelile kanti: Aare Kruuser; Lüüli Junti, Heli Põder, Ülle Koppel, Maido Pajo, Tiina Sepa, Marek Ranne, Heino Junolainen, Vitali Denikin, Aive Kolsar, Kristi Kraavi- Käerdi, Jüri Heinla, Piret Leevald. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku sulgeda nimekiri.

Jüri Heinla palus end taandada häältelugemiskomisjonist.

Hääletuskomisjoni tulemused: täidetud oli 99 sedelit. Kehtetuid sedeleid- 4.

Hääled jagunesid:

 1. Aare Kruuser- 71 häält
 2. Heli Põder- 56 häält
 3. Ülle Koppel- 42 häält
 4.  Lüüli Junti- 72 häält
 5. Piret Leevald- 46 häält
 6. Maido Pajo- 52 häält
 7. Tiina Sepa- 56 häält
 8. Marek Ranne – 56 häält
 9. Heino Junolainen- 61 häält
 10. Vitali Denikin- 48 häält
 11. Kristi Kraavi- Käerdi- 55 häält
 12. Aive Kolsar- 59 häält
 13. Jüri Heinla – 36 häält

EJL volikogu liikmeteks valiti: Aare Kruuser, Heino Junolainen, Lüüli Junti, Aive Kolsar, Maido Pajo, Heli Põder, Marek Ranne ja Tiina Sepa.

Hääletati: kinnitada häältelugemiskomisjoni tulemused. Kõik olid otsuse poolt. 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 6 ning kinnitada Eesti Juristide Liidu volikogu  11  liikmelisena 3 aastaks koosseisus: Katarina Talumäe, Meelis Pirn, Rait Sannik, Aare Kruuser, Heino Junolainen, Lüüli Junti, Aive Kolsar, Maido Pajo, Heli Põder, Marek Ranne ja Tiina Sepa.

Otsus protokollile lisatud.

Põhikirja järgi valitakse revisjontoimkond 3 aastaks  3- liikmelisena. Koosoleku juhataja luges ette kandideerimiseks nõusoleku andnud kandidaatide nimed:

Peep Lillemäe, Külli Kaldvee, Helina Itter, Ingrid Puurvee.

Nimekiri suleti.

Hääletuskomisjoni tulemused: täidetud oli 99 sedelit. Kehtetuid sedeleid- 4.

Hääled jagunesid: täidetud sedeleid: 90, kehtetuid 6.

Hääled jagunesid:

 1. Peep Lillemäe – 80 häält
 2. Külli Kaldvee- 65 häält
 3. Helina Itter- 72 häält
 4. Ingrid Puurvee- 46 häält

EJL revisjonitoimkonna liikmeteks valiti: Peep Lillemäe, Külli Kaldvee, Helina Itter.

Hääletati: kinnitada häältelugemiskomisjoni tulemused. Kõik olid otsuse poolt. 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 7 ning kinnitada Eesti Juristide Liidu revisjontoimkonna liikmeteks Peep Lillemäe, Helina Itter, Külli Kaldvee.

Otsus protokollile lisatud.

EJL põhikirja järgi valitakse aukohus 3-aastaks 5- liikmelisena

Koosoleku juhataja luges ette aukohtusse kandideerimiseks eelnevalt oma nõusoleku andnud ja valimissedelile kantud isikute nimed: Peeter Milvere, Tom Annikve, Liina Karlson, Tarmo Käi, Roman Rubinov.

Nimekiri suleti.

Hääletuskomisjoni tulemused: täidetud oli 89 sedelit. Kehtetuid sedeleid- 4, rikutud 6.

Hääled jagunesid:

 1. Tom Annikve- 83 häält
 2. Tarmo Käi- 75 häält
 3. Liina Karlson – 75 häält
 4. Peeter Milvere- 68 häält
 5. Heli Põder- 83 häält
 6. Roman Rubinov- 25 häält.

EJL aukohtu liikmeteks valiti: Tom Annikve, Tarmo Käi, Peeter Milvere, Liina Karlson ja Heli Põder.

Hääletati: kinnitada häältelugemiskomisjoni tulemused. Kõik olid otsuse poolt.

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 8 ning kinnitada Eesti Juristide Liidu aukohtu liikmeteks Tom Annikve, Tarmo Käi, Liina Karlson, Peeter Milvere, Heli Põder.

Otsus protokollile lisatud.

 1. Ettevõtlusjuristide ühenduse 2022.a. tegevuse ülevaade

Aare Kruuser andis ülevaate ühenduse kohalikust ja rahvusvahelisest tegevusest. Ettevõtlusjuristide põhieesmärgiks on 7.taseme õigusnõustaja kutse taaselustamine ja kutseeksami vajalikkuse rakendamine. Justiitsministeerium ( JUM)  oli välja töötanud juristi kutseeksami eelnõu. Ettevõtlusjuristid on teinud analüüsi antud eelnõule ja sellesisulise vastuse.

Ülevaade võeti teadmiseks.

 1. Aukohtu 2022.a. tegevuse ülevaade.

Aukohtu tegevusaruanne ja ülevaade oli liidu liikmetele enne üldkogu välja saadetud. Heli Põder andis lühivaate 2022.a. tegevusest.

 Ülevaade võeti teadmiseks.

 1. Üldkoosoleku lõpetamine

Koosoleku juhataja tänas koosolekul osalejaid ja kutsus liikmeid aktiivsemalt osalema EJL tegevuses.

Koosolek lõppes 19.50

(allkirjastatud digitaalselt)

Enn Tonka

EJL president

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal

protokollija