13.12.2016 Volikogu istung

EJL Eesti Juristide Liit

 Volikogu 10. istungi protokoll

 

Tallinna Linnaarhiiv                                                                                           13.12.2016
Tolli tn 6,
Tallinn

 

Algus kell:16:10
Lõpp kell: 17:10

Juhataja:   Jüri Heinla
Protokollija:  Kerli Green

Osalesid volikogu liikmed: Jüri Heinla, Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Kai Amos, Mati Kadak, Aare Kruuser, Ingrid Siimann, Tiina Sepa, Priidu Pärna, Mai Treial, Heino Junolainen, Maido Pajo, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed: Kari Käsper, Eve East, Lauri Mälksoo, Enn Tonka.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Arvo Rodi, Peeter Milvere, Krista Paal, Jana Kitter, Kerli Green.

Külalistena osalised liikmetunnistuste kättesaajad.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

 

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1.            Päevakorra kinnitamine
2.            Eesti Juristide Liidu 2016 rahulolu-uuringu tulemuste läbivaatus ja arutelu
3.            Eesti Juristide Liidu 2017 tegevuskava kinnitamine
4.            Eesti Juristide Liidu 2017 eelarve kinnitamine
5.            Eesti Juristide Liidu 2017 liikmemaksu kinnitamine
6.            Eesti Juristide Liidu Noorjuristide Ühenduse moodustamine, põhikirja kinnitamine
7.            Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
8.            Muud küsimused

1.  Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] üheksanda volikogu koosseisu kümnenda istungi avas tegevpresident Jüri Heinla, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2.        Eesti Juristide Liidu 2016 rahulolu-uuringu tulemuste läbivaatus ja arutelu

Ajavahemikul 29.11.2016 kuni 10.12.2016 viis EJL büroo liikmete hulgas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet senisele tegevusele ning planeerida 2017 aasta tegevusi. Küsitluse vastas 74 inimest.

Tegevpresident Jüri Heinla tutvustas volikogu liikmetele küsitluse tulemusi ning märkis, et vastanuid oli kahjuks vähem kui eelmisel aastal. Edaspidi soovitakse liidult rohkem pühendumist juristi kutse arendamisele ning tegutsemist selle nimel, et juristi kutse oleks  tegevusloaga kaetud. Lisaks on liikmetel huvi, et liidu tegevus, sh koolitused ja ühenduste tegevus, toimuks ka väljaspool Tallinnat.

Kõigi küsitlusel osalejate vahel loositakse jõulupeol välja üks EJL 2017 aasta riigisisene koolitusel osalemine. Võitja saab koolituse valida oma soovi kohaselt.

Volikogu liikmed arutlesid ka väliskoolituste võimalike toimumiskohtade üle. 2017 aasta väliskoolitused on planeeritud kevadel Saksamaale ja sügisel Albaaniasse.

Küsitluse kokkuvõte on lisatud protokollile.

3.        Eesti Juristide Liidu 2017 tegevuskava kinnitamine

Tegevpresident Jüri Heinla tutvustas volikogu liikmetele liidu järgmise aasta tegevuskava ning märkis, et mõned tegevused on teadlikult dubleeritud nii liidu tegevuste kui ka ühenduste tegevuse all, kuid seda vaid juhul, kui tegevus on seotud kindla ühendusega.

Volikogu liige Aare Kruuser tutvustas kutsekomisjoni ettepanekut, korraldada kohtunike hulgas küsitlus juristi kutse nõude kehtestamise vajalikkuse kohta, kuulmaks kohtunike arvamust selle kohta. Siinkohal on mõeldud juriste, kes ei ole advokatuuri liikmed.

Volikogu liikmed arutlesid lisaks mentorlusprogrammiga seonduva üle.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2017 aasta tegevuskava. Vastu võetud otsus nr. 10/1 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

4.        Eesti Juristide Liidu 2017 eelarve kinnitamine

Tegevpresident Jüri Heinla tutvustas volikogu liikmetele liidu järgmise aasta eelarvet ning märkis, et eelarve on koostatud konservatiivselt lähtudes olemasolevatest lepingutest ja projektidest. Volikogu liikmed esitasid eelarve kohta täpsustavaid küsimusi.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2017. aasta eelarve. Vastu võetud otsus nr. 10/2 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

5.        Eesti Juristide Liidu 2017 liikmemaksu kinnitamine

Tegevpresident Jüri Heinla märkis, et järgmisel aastal liikmemaksu suurused ei muutu. Ühtlasi andis ta volikogu liikmetele ülevaate liikmemaksude tasumiste osas.

2017 aasta liikmemaksud on – liidu liikmemaks 35 eurot, noorliikmetele ja pensionäridele 10 eurot ning juriidilistele isikutele 150 eurot. Liiduga liitumise tasu on füüsilistele isikutele 15 eurot ning juriidilistele isikutele 100 eurot.

Tegevpresident Jüri Heinla tutvustas samuti liikmemaksude laekumise hetkeseisu. Kokku on 958 liiget, kellest 451 on liikmemaksu tasunud.

Liikmeid 749, neist liikmemaksu on tasunud 337 liiget.

Noorliikmeid 171, neist liikmemaksu on tasunud 81 liiget.

Pensionäre 38, neist liikmemaksu on tasunud 33 liiget.

Liikmemaksude tasumise osas peab büroo rohkem koostöös noorjuristide ühendusega tähelepanu pöörama noorliikmete liikmemaksu laekumisele  ja indviduaalselt lähenema võlgnikele. EJL üritustest osavõtt tuleb siduda liikmemaksu tasumisega.

OTSUSTATI: Kinnitada 2017. aasta liikmemaks. Vastu võetud otsus nr. 10/3 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

6. Eesti Juristide Liidu büroo koosseisu kinnitamine

Tegevpresident Jüri Heinla tutvustas volikogu liikmetele büroo koosseisu kinnitamise otsust. Ta märkis, et antud otsus on mõeldud alaliselt kehtima, kuna puudub vajadus igal aastal büroo koosseisu kinnitamiseks. Ühtlasi kaob ära büroo koosseisuväline koht ning edaspidi arvestatakse kõik töötajad, sõltumata lepingust, büroo koosseisu hulka. Büroo töötajate ning nendega sõlmitavate lepingute üle otsustab liidu direktor koostöös presidentuuriga. Antud otsuse kohaselt asendub ka noorjuristide projektijuhi koht  projektijuhi kohaga, kelle tööülesanded hõlmaksid, lisaks noorjuristidele, laiemalt erinevate projektidega seonduvat.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL büroo koosseis. Vastu võetud otsus nr. 10/4 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

7. Eesti Juristide Liidu noorjuristide ühenduse moodustamine, põhimääruse kinnitamine

Tegevpresident Jüri Heinla tutvustas noorjuristide ühenduse moodustamise ja põhimäärusega seonduvat ning märkis, et arutelu antud teema üle toimus ka kevadisel volikogu istungil. Vastavalt liidu põhikirjale on ühenduse moodustamine volikogu pädevuses – ühendus moodustatakse põhimääruse kinnitamisega.

OTSUSTATI: Kinnitada noorjuristide ühenduse põhimäärus. Vastu võetud otsus nr. 10/5 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

8. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 27 inimest.

Avalduse astumaks liidust omal soovil välja, on esitanud 6 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2013, 2014, 2015) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 30 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 27 isikut ning arvata välja 36. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 10/6 on protokollile lisatud.

6.      Muud küsimused.

Muid küsimusi arutlusele ei tulnud.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Heinla
Tegevpresident

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kerli Green
Protokollija[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.