13.10.2015 Volikogu istung

EJL

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 5. istungi protokoll

Tallinna Linnavolikogu                                                                             13.10.2015

Vana-Viru 12, 
15080 Tallinn

Algus kell:17:00                                                                   
Lõpp kell: 18:15

Juhataja:   Meelis Pirn
Protokollija: Jana Kitter      

Osalesid volikogu liikmed:

Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Jüri Heinla, Kai Amos, Mati Kadak, Aare Kruuser, Enn Tonka, Tiina Sepa, Eve East, Priidu Pärna, Heino Junolainen, Maido Pajo, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed:

Kari Käsper, Ingrid Siimann, Lauri Mälksoo, Mai Treial.

Osalesid kutsututena revisjonitoimkonna, aukohtu- ja ühenduste liikmed, büroo töötajad:

Arvo Rovi, Uno Feldshmidt, Heli Põder, Krista Paal, Jana Kitter.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

 

Volikogule esitati kinnitamiseks järgmine päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Eesti Juristide Liidu 2015.a. I poolaasta tegevuskava täitmine
3. Noorjuristide tegevus 2015.a. I poolaastal
4. Ülevaade Põhjamaade Juristide nõupidamisest Islandil
5. Eesti Juristide Liidu noorliikmete liikmemaksu otsustamine
6. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja välja arvamine
7. Muud küsimused
8. Vestlusring

1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] üheksanda volikogu koosseisu viienda istungi avas tegevpresident Meelis Pirn, kes tutvustas päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada. 

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

2. Eesti Juristide Liidu 2015.a. I poolaasta tegevuskava täitmine

1. I poolaastal nurjus kutse andmine. II poolaastal kavas olevale kutseeksamile on registreerunud 1 huviline;
2. ECLA poolt „Valge raamatu“ põhimõtete tutvustamine – edasi lükatud tulevikku, sest kevadeks kavandatud ürituse vastu oli huvi liiga väike;
3. Uute liikmete värbamine;
4. Voldikute koostamine ja edastamine;
5. Juristide Klubi – uus eestvedaja, Moldova õhtu;
6. Jõulupidu – esialgne kuupäev 10. detsember, Kreutzwaldi Hotell Tallinn;
7. Haldusjuristide tegevuse ülevaade – tegevus võiks olla aktiivsem;
8. Naisjuristid tegutsevad aktiivselt;
9. Ettevõtlusjuristide tegevus on viimasel ajal pisut soiku jäänud.

OTSUSTATI: Tunnistada EJL 2015.a. I poolaasta tegevuskava täitmine heaks.

3. Noorjuristide tegevus 2015.a. I poolaastal

1. Praktika kohtade leidmine;
2. Uute liikmete värbamine;
3. Kohtumised ja ekskursioonid;
4. Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja külastus.

 OTSUSTATI: Tunnistada noorjuristide tegevus 2015.a. I poolaastal heaks.

 4. Ülevaade Põhjamaade Juristide nõupidamisest Islandil

19-21. august 2015.a. toimus Põhjamaade Juristide nõupidamine Islandil. 

Nõupidamisel käsitletavad teemad olid: 
1. Kuidas ennast rohkem müüa;
2. Kuidas teenuseid pakkuda: koolitused, liikmete arvu suurendamine, liidu arendamine;
3. Kutsetaseme arendamine.

5. Eesti Juristide Liidu noorliikmete liikmemaksu otsustamine

1. Ettepanek noorliikme staatus piirata ajaliselt – 6 aastat;
2. Jätta alles sisseastumismaks ja liikmemaks;
3. Põhikirja toimkonnale aruteluks edastamine;
4. Arutatud juriidiliste liikmete liikmemaksu suurus.

OTSUSTATI: Jätkata arutelu järgmisel volikogu istungil.

6.Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 51 inimest.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2012, 2013, 2014) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 30 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

OTSUSTATI:

1. Täpsustada millise hariduse annab Tallinna Majanduskool – põhikirjatoimkond ja Aare Kruuser selgitavad;
2. Tallinna Majanduskooli lõpetanutelt nõuda EJL-ga liitumise avalduse esitamisel diplomi koopiat. Nende vastavus EJL põhikirja nõuetele ja nende liikmeks vastuvõtmine otsustada järgmisel volikogu istungil;
3. Edaspidi nõuda kõigilt liitumisavalduse esitanutelt informatsiooni lõpetatud teaduskonna kohta;
4. Võtta liidu liikmeks 42 liiget. Paluda Marjel Mõis´alt diplomi koopiat. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 5-1 on protokollile lisatud.

 7.Muud küsimused

Kai Amos tegi ettepaneku korraldada 1 kord aastas noorjuristide koosviibimine.

OTSUSTATI: arutada põhjalikumalt järgmisel volikogul.

8.Vestlusring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(allkirjastatud digitaalselt)

 Meelis Pirn

Tegevpresident                                                                               

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Jana Kitter

Protokollija[1]Edaspidi tekstis lühend EJL.