12.09.2016 Volikogu istung

EJL

EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 9. ISTUNGI PROTOKOLL

 

Elektrooniline volikogu istung
12. september 2016.a.

 

Juhataja: Jüri Heinla
Protokollija: Kerli Green
Hääletasid: Kai Amos, Eve East, Jüri Heinla, Heino Junolainen, Lüüli Junti, Mati Kadak, Aare Kruuser, Kari Käsper, Lauri Mälksoo, Maido Pajo, Mai Palmpuu, Meelis Pirn, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Mai Treial.

Häälte registreerimisleht on lisatud käesolevale protokollile.

Volikogule esitati 9. septembril 2016.a e-kirja teel tutvumiseks ja otsustamiseks järgmised otsuse projektid:

1. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud kümme inimest.

Avalduse astumaks liidust omal soovil välja, on esitanud üks inimene.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2013, 2014, 2015) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 30 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Otsustati: võtta liidu liikmeks vastu 10 isikut ning arvata välja 31. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 9/1 on protokollile lisatud.

2. Kutsekomisjoni koosseisu muutmine

Kutsekomisjoni liige Karin Tenisson-Alev esitas 15. augustil 2016.a. avalduse enda kutsekomisjonist välja arvamiseks. Sellega seoses muuta Eesti Juristide Liidu volikogu 04.12.2012.a. otsusega nr 7/1 kinnitatud ja 17.05.2016.a. otsusega nr 8/4 muudetud kutsekomisjoni koosseisu.

Volikogu liige Kari Käsper palus täpsustada, miks on Aare Kruuser kutsekomisjoni koosseisus märgitud Eesti Juristide Liidu esindaja.

Tegevpresident Jüri Heinla selgitas, et Tallinna Ülikooli esindaja kutsekomisjonis on Ilmar Selge ning Aare Kruuser esindab kutsekomisjonis Eesti Juristide Liitu.

Otsustati: arvata kutsekomisjoni koosseisust välja Karin Tenisson-Alev ja kinnitada kutsekomisjoni koosseis. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 9/2 on protokollile lisatud.

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Heinla
Eesti Juristide Liidu
tegevpresident

                                                                                    (allkirjastatud digitaalselt)
                                                                                     Kerli Green
                                                                                     Protokollija