11.12.2018 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 8. istungi protokoll

 

                                                                                                           11.12.2018

Kaarli Hambaravi

Toompuistee 4, Tallinn                                                 

Algus kell:16:00

Lõpp kell: 17:00

Juhataja:        Meelis Pirn

Protokollija:  Olga Vaarmann

Osalesid volikogu liikmed:  Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Lüüli Junti, Maido Pajo, Mare Hiiesalu, Tiina Sepa, Elnara Nadžafova,

Puudusid volikogu liikmed: Mati Kadak, Mai Treial, Ingrid Siimann, Priidu Pärna, Katarina Kiiver, Kari Käsper, Piret Merimaa.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Eve East, Alpo Greebe, Peeter Milvere, Heli Põder, Krista Paal, Kati Rohtla, Olga Vaarmann.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

Päevakord:

  1. Eesti Juristide Liidu 2019 tegevuskava kinnitamine.

Ettekandja: Meelis Pirn

  1. Eesti Juristide Liidu 2019 eelarve kinnitamine.

Ettekandja: Mai Palmipuu, Meelis Pirn

  1. Eesti Juristide Liidu 2019 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine.

Ettekandja: Meelis Pirn

  1. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.

Ettekandja: Meelis Pirn

  1. Vaba diskussioon.
  1. 1.    Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu  kümnenda volikogu koosseisu seitsmenda istungi avas tegevpresident Meelis Pirn, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

Päevakorrapunkt 2.

Eesti Juristide Liidu 2019 tegevuskava kinnitamine

Tegevpresident Meelis Pirn tutvustas volikogu liikmetele liidu järgmise aasta tegevuskava. Volikogu liikmetele tehti ettepanek täiendada tegevuskava omapoolsete ettepanekutega.

Liikmete hulgas oli läbi viidud rahulolu-uuring, kust saadi sisendid tegevuskavasse.

Tiina Sepa

Palus muuta ECLA konverentsidel osalemise kordi. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse laiendamine ja koostöö noorjuristidega.

Küsimus büroopidajate ühenduse andmebaasi kohta.

Heino Junolainen

tutvustas volikogu liikmetele büroopidajate ühenduse visiooni õigusbüroode klastri koostamise osas.

Maido Pajo

Tunnustas büroopidajate ettevõtmist. See väärtustab EJL liikmeskonda kuulumist. Annab klientidele ja üldsusele õiguskindluse.

Volikogu liikmed arutlesid lisaks EJL ühenduste tegevusega seonduva üle.

Meelis Pirn

EJL 2019.a. väliskoolitused:

Volikogu liikmed hääletasid ja hääletuse järgselt otsustati, et kevadine väliskoolitus toimub Münchenis ja sügisene väiskoolitus Kõrgõstanis.

Mai Palmipuu

2019 augustis korraldab EJL Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverentsi. See on täiesti uus tegevus ja vajab planeerimist.

Meelis Pirn

Presidentuur planeerib seda korraldada Narvas ja selle lähiümbruses. Eve East´ilt palume sisendit huvitavate Ida- Virumaa paikade külastamiseks.

EJL pöördus rahalise toetuse saamiseks Justiitsministeeriumi poole, kuid sealt vastust ei ole.

 

OTSUSTATI: kinnitada Eesti Juristide Liidu 2019 tegevuskava.

Vastu võetud otsus nr 8/2 konsensuse alusel. Otsus lisatud protokollile.

 

Päevakorrapunkt 3

Eesti Juristide Liidu 2019 eelarve kinnitamine

Presidentuuri liige Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele liidu järgmise aasta eelarvet ning märkis, et eelarve on koostatud konservatiivselt, lähtudes olemasolevatest võlanõustamise lepingutest, liikmemaksudest ja projektides. 2019 eelarve on negatiivne ja puudujääk on planeeritud  teadlikult seoses uute tegevustega.

Eesti Juristide Liidu aastapäeva tähistamine ja Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverentsi korraldamine vajavad tuleval aastal suuremaid väljaminekuid.

Volikogu liikmed tegid ettepanekud teha tihedat koostööd riigiasutustega ja taotleda lisaraha projektidest.

EJL direktor Krista Paal täiendas, et plaanis on esitada taotlus Põhjamaade Ministrite Nõukogule projektis osalemiseks. Volikogu liikmed esitasid täpsustavaid küsimusi.

OTSUSTATI: kinnitada Eesti Juristide Liidu 2019 eelarve.

Vastuvõetud otsus nr. 8/3 konsensuse alusel. Otsus lisatud protokollile.

Päevakorrapunkt 4

Eesti Juristide Liidu 2019 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine.

Tegevpresident Meelis Pirn märkis et 2019 aastal liikmemaksu suurus jääb samaks,  muutub vaid juriidiliste isikute puhul.

Presidentuur tegi ettepaneku kehtestada liidu juriidilistest isikutest liikmetele 2019 liikmemaksu suuruseks 200 eurot.

Volikogu liikmetele anti  ülevaade liikmemaksude tasumisest ja laekumisest 2018 aastal.

Paljud liikmed on jätnud juba sisseastumistasu maksmata ja nad arvatakse liikmeskonnast välja. Volikogu liikmed Kai Amos ja Jüri Heinla juhtisid tähelepanu, et sisseastumismaks peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

OTSUSTATI: kinnitada Eesti Juristide Liidu 2019 sisseastumis-liikmemaksu suurus.

 Vastu võetud  otsus nr 8/4 konsensuse alusel. Otsus lisatud protokollile.

Päevakorrapunkt 5

Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse Eesti Juristide Liidu liikmeks astumiseks on esitanud 13 isikut, neist 10 noorliikmeks ja 3 täisliikmeks.

Avalduse Eesti Juristide Liidust välja arvamiseks on esitanud 5 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 kohaselt ja korduva iga-aastase liikmemaksu ja sisseastumismaksu tasumata jätmise tõttu (2015, 2016, 2017) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 45 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ning tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel. Jüri Heinla ettepanekul, juhul kui liikmel puudub kehtiv e-posti aadress, tuleb saata teade aadressile nimi.perekonnanimi@eesti.ee

OTSUSTATI: Võtta EJL liikmeks vastu 13 isikut, neist 10 noorliikmeks ning arvata välja 50 isikut, neist 5 isikliku sooviavalduse alusel ja 45 liikmemaksu võlgnevuse tõttu. Konsensuse alusel võeti vastu otsus nr 8/5.

6. Muud

Kati Rohtla teatas volikogule, et vajab muutmist liikmeks astumise avaldus ja ww.juristideliit.ee noorjuristide info osas  ning tegi ettepaneku täiendada liikmeks astumise avaldust, lisades lahtrit noorliikmete jaoks.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Pirn

Tegevpresident                                                                        Olga Vaarmann

Nõunik, protokollija