11.12.2017 Volikogu istung

EJL

EESTI JURISTIDE LIIT
VOLIKOGU 3. ISTUNGI PROTOKOLL

 

Õiguskantsleri kantselei,                                                                                           11.12.2017

Kohtu tn 8 Tallinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Algus kell:16:00

Lõpp kell:       17.30 

Juhataja: Enn Tonka

Protokollija: Olga Vaarmann

Osalesid volikogu liikmed: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Kari Käsper, Mare Hiiesalu, Maido Pajo, Ingrid Siimann, Mai Treial, Katariina Kiiver (Maido Pajo volituse alusel).

Puudusid volikogu liikmed: Lüüli Junti, Mati Kadak, Piret Merimaa, Elnara Nadžafova, Priidu Pärna, Tiina Sepa.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Krista Paal, Olga Vaarmann, Külli Kaldvee, Kati Rohtla, Alpo Greebe, Heli Põder, Uno Feldschmidt, Aare Kruuser, Reilika Nestor, Tauri Berg.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.

2. EJL 2018.a. eelarve kinnitamine.

3. Eesti Juristide Liidu 2018.a. tegevuskava kinnitamine.

4. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

5. Eesti Juristide Liidu 2018.a. liikmemaksu kinnitamine.

6.Avaliku Sõna Nõukogust välja astumine.

7. Arutelu EJL ühenduste tegevuse vajalikkusest ja otstarbekusest.

8. Muud jooksvad küsimused.

1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu kümnenda volikogu koosseisu kolmanda istungi avas tegevpresident Enn Tonka,  kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2. EJL 2018.a. eelarve kinnitamine.

President Mai Palmipuu selgitas volikogu liikmetele 2018 aasta eelarveprojekti ja põhjalikult analüüsis kõiki 2018.a. sissetulekuid ja väljaminekuid. Eelarve on koostatud negatiivsena, kuid kõik eelarve read on kaetud lepingute või reaalsete sissetulekutega.

J. Heinla: Kas uue eelarveprojekti järgi kattuvad kõik planeeritud kulud?

M. Palmipuu: Kõikide ühenduste taotlused on arvesse võetud. Büroopidajate ühendus soovib oma tegevust käivitada ja õigusnõustaja kutse omistamist edendama hakata. Noorjuristid on presidentuurile esitanud 2018.a. tegevusprogrammi. Uute algatustena on 2018.a. mntorlusprogramm, mille käivitamiseks vajavad noorjuristid raha.

M. Treial: Miks EJL ei ole osalenud Justiitsministeeriumi poolt korraldatud elanikele tasuta õigusabi osutamise konkursil? EJL omab sellekohast oskust, inimesi ja teavet. Oleme seda eelnevatel aastatel teinud?

J. Heinla: Eelmine presidentuur pidas seda liiga töömahukaks ja EJL põhisuundadest kõrvalekaldumiseks.

M. Treial: Ühendustele mõeldud toetus on viidud ühele reale. Kas see hõlmab kõiki ühendusi?

M. Palmipuu: Presidentuur kaalus seda ja leidis, et ühendused, kes aktiivselt tegutsevad ja toimivad saavad enda üritusteks raha taotleda. Täna olukord, kus haldusjuristide ühendus, ettevõtlusjuristide ühendus ja Euroopa Õiguseühendus praktiliselt ei tegutse. Kui nad leiavad endas sisemist jõudu ja soovi oma tegevust jätkata, siis on neil täielik õigus ja võimalus raha ühendustele mõeldud summa alt taotleda. Pole mõistlik määrata X summa igale ühendusele.

K. Amos: Kas on arvestatud osalus muudes projektides?

M. Palmipuu: Täna on EJL projekt välisministeeriumiga. Rohkem ei ole.

K. Paal: Hangete ja konkursside tulemusel on EJL võlanõustamise lepingud Eesti Töötukassaga ja kokkulepe on sõlmitud Tallinna Linnakantseleiga Õigusapteekide korraldamise osas.

M. Hiiesalu: Kui suur on liikmetasu võlgnike arv?

K. Paal:  Võlgnikke on 360-380.

U. Feldschmidt: Avaldas arvamust riigipoolse finantseerimise osas. Loota riigi organisatsioonide peale eriti ei ole mõtet, sest EL tõmbab raha kokku ning peame vaatama kriitilise pilguga, kust saame leida uusi sissetulekud.

M. Palmipuu: Ühingu peamiseks sissetuleku allikaks on liikmemaksud.

K. Amos: EJL on  kaks allikat liikmemaksud ja lepingud.

J. Heinla: Strateegia toimkond peaks uusi tegevusi arutama ja taotlema rahalisi vahendeid erinevatest fondidest. Peame pöörduma Justiitsministeeriumi poole ja taotlema sealt toetust mentorlusprogrammi läbiviimiseks. Tegevus peab olema vajalik ja atraktiivne.

Jüri Heinla juhtis tähelepanu, et EJL 2018.a eelarve projektis puudub Eesti 100 tähistamiseks rahalised vahendid. .

K. Käsper: Ei pea loobuma avaliku sektori rahast. Töötukassalt tulevad rahad ei ole seotud EL rahadest. Tallinna linna omad ka mitte. Pooldan Justiitsministeeriumilt raha taotlemist, kuid selleks peab olema selge strateegia ja tegevuskava, mille peale raha küsitakse ja kulutatakse. Riigi poolsel toetusel on alati silt küljes ja seda eraldatakse vaid konkreetseteks tegevusteks.

M. Treial: Nõustus eelnevaga. Justiitsministeerium eraldab raha vaid konkreetsete tegevuste täitmiseks.

E. Tonka: Teema on lõpetatud.

OTSUSTATI:

Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2018.a eelarve.

Vastuvõetud konsensuse alusel, otsus 3-1.

3. Eesti Juristide Liidu 2018.a. tegevuskava kinnitamine.

E. Tonka: Tutvustas 2018.a. tegevuskava. Palus teha ettepanekuid, märkusi ja täiendusi.

J. Heinla: Muidu tegevuskava põhjalikult kirjutatud, kuid kuidas EJL tähistab Eesti Vabariik 100 aastat? Mida meie ühing ehk mida meie kingime EV-le 100 juubelile? Eelarve ei sisalda mingit tegevust sellel teemal.

Mentorlusprogamm. Kas seda peaks volikogus eelnevalt tutvustama?

E. Tonka: Eesti Vabariik 100 on 35.Õigusteadlaste Päevade peateema, kus me koos teiste erialaorganisatsioonidega EV 100 tähistame.

Mentorlusprogrammi ei ole vaja tuua kinnitamiseks volikogusse.

J. Heinla: Kui kava on valmis siis tuuakse ette.

E. Tonka:  Eesti Vabariik 100 tähistamiseks teeme liikmeskonna hulgas küsitluse ja kogume mõtteid, kuidas tähistada seda suurt sündmust.

Arutati rahvusvahelistes organisatsioonidesosalemise vajalikkust.

K. Käsper: FIDE-s Euroopa Õiguse Ühendus on aktiivne. Kongressi raportööride leidmine, raportite kirjutamine ja kongressi töös osalemine.

U. Feldschmidt: Ühendustel vajalik esitada aruanne volikogule, siis saame ülevaate rahvusvahelistes organisatsioonides osalemise vajalikkusest.

M. Hiiesalu: Tiina Sepa osaleb aktiivselt ECLA tegevuses ja peame temalt ülevaate küsima.

OTSUSTATI:

Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2018.a. tegevuskava.

Vastuvõetud konsensuse alusel, otsus 3-2.

4. Eesti Juristide Liidu 2018.a. liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

EJL presidentuur oli ette valmistanud otsuse projekti, mille kohaselt arvati liikmeskonnast välja liikmemaksuvõlglasi. Büroo esindajad jätkavad järjekindlalt suhtlemist ja tegelemist liikmemaksuvõlglaste ja liikmeskonnaga.

OTSUSTATI:

Võtta vastu otsus nr 3-3 hääletamisele pandud sõnastuses ning kinnitada Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

5. Eesti Juristide Liidu 2018.a. liikmemaksu kinnitamine.

E. Tonka: Tutvustas volikogule EJL 2018.a. liikmemaksusid. Selle maksmise korda ja võimalusi.

J. Heinla: Miks tõstetakse liikmemaksu? Kas noorjuristidega on arutatud uue liikmemaksu suurust?

K. Rohtla: Ei ole. Kontrollime noorliikmete üritustel osalejate liikmemaksu tasumist ja maksedistsipliini.

 E. Tonka: EJL liikmemaks on ebamõistlikult väike.

J. Heinla: Ei nõustu liikmemaksu suurendamise otsusega. Kui me ei suuda tagada liikmetasu laekumist umbes 360 liikmetelt, siis liikmetasu tõstmine on alatu nende suhtes,  kes maksavad seda õigeaegselt. Büroo peab tagama liikmemaksu kogumise kõikidelt liikmetelt.

M. Treial: Iga liidu liige peab liikmemaksu maksma. Seda ei pea büroo tagama.  Olen liikmetasu suurendamise poolt, kui tegevuse kulude katteks aga mitte ainult eelarve täitmiseks.

K. Käsper: Liikmemaksu tasumine on liikme kohustus. Panna selline ülesanne büroole, on põhikirja vastane.

A. Kruuser: Kas suurenenud arv kes maksvad liikmetasu?

K. Paal:  Liikmemaksu maksjaid on 48%. Protsent on suurenenud. Maksedistsipliin on tõusnud.

M. Palmipuu: Presidentuuri istungil avaldasin arvamust et, liikmetasu tuleb tõsta kuni 50 euro.

M. Pirn: Selle summani liikmetasu tõstmine  majandusliku efekti ei anna.

J. Heinla: Põhikirja järgi on bürool kohustus koguda liikmemaksu.

K. Käsper: Büroo peab tegelema muude teemadega, põhikirjas seda sätet pole.

E. Tonka: Büroo suhtleb liikmetega ja tuletab liikmetele nende kohustusi meelde.

Hääletati: Poolt: 10

Vastu: 1

OTSUSTATI:

Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2018.a. liikmemaksu suurus.

Võeti vastu otsus nr 3-4.

6. Avaliku Sõna Nõukogust välja astumine.

E. Tonka:  EJL kuulub Avaliku Sõna Nõukogusse aastast 1996.

Ülesanded ja prioriteedid on muutunud ja sellesse organisatsiooni kuulumine ei ole enam vajalik. Juristide liidul puudub vajadus ASN kuuluda.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Kinnitada Avaliku Sõna Nõukogust välja astumine.

Vastuvõetud konsensuse alusel . Otsus 3-5

7. Arutelu EJL ühenduste tegevuse vajalikkusest ja otstarbekusest.

E. Tonka: Mõned ühendused on oma eesmärgid täitnud ja võiks eeldada, et nende tegevus tuleks lõpetada. Tegevuse tahe peab tulema altpoolt.  Ei saa liikmed sundida tegutsema, kui otsest vajadust enam ei ole. Põhikirja järgi liikmetel on õigus liituda ja moodustada ühendusi. Näiteks Euroopa Õiguse Ühendus. Kas see ühendus üldse enam eksisteerib?

K. Käsper: Vaidlen vastu. Eelnevalt juba kirjeldasin FIDE-S osalemist.

Samamoodi pole ju ülevaadet ECLA tegevusest, kuid lihtsalt ühenduse tegevus lõpetada, pole ka asja arutamata õige.

E. Tonka: Puudub igasugune tagaside, mis toimub ettevõtlusjuristide ühenduses toimub ja mis kasu annab Liidule ECLA liikmelisusest?

A.Kruuser: Ettevõtlusjuristide Ühendus on ECLA- s esindatud ja seda ülesannet kannab Tiina Sepa. Meie osalemine vajalik.

J. Heinla: Toetan E. Tonka seisukohta, kui ei ole sisenemist tahtlust tegutsemiseks, ei tasu ühendust vägisi elus hoida.

M. Pirn: Ühendus peab olema tugev ja tal peab olema tegevuseks eesmärk, siis on ka põhjendatud esindatus rahvusvahelises organisatsioonis.

Tänasel arutamisel ei ole eesmärgiks rahvusvahelistest organisatsioonidest välja astuda, vaid kaardistada tegevused ja eesmärgid, kas meie ühendused on suutelised rahvusvahelistes organisatsioonides liitu esindama ja seeläbi liidu tegevust parandada?

E. Tonka: EJL presidentuur selgitab välja, kas ja  milline huvi on täna varjusurmas olevate  ühingute tegevuse jätkamise vastu ja kas edasine tegevuse jätkamine on võimalik või mitte.

M. Treial: Enne 2017.a. KOV valimisi oli haldusjuristide aktiivsus suurem ürituste korraldamise osas. Seda küll läbi MTÜ Polis. Tegevused kattuvad.

A. Kruuser: Tõesti aktiivsus on vähenenud, kuid tuleb anda ühenduste liikmetel võimalus avaldada arvamust. Ettevõtlusjuristide ühenduse osas teen ettepaneku kutsuda kokku üldkogu koosolek 2018.a jaanuari II. Seal saaksime arutada ja otsustada, kas EJ on  jätkusuutlikud või lõpetada ühenduse tegevus.

OTSUSTATI:

EJL presidentuur korraldab uuringu, selgitamaks välja ühenduste jätkusuutlikkus ja vajalikkus.

8. Muud jooksvad küsimused.

Muid küsimusi arutusele ei tulnud.

Tegevpresident Enn Tonka palus volikogu liikmetel avaldada arvamust või esitada pretensioone volikogu istungi läbi viimise kohta.

Volikogu liikmetel ei olnud täiendavaid küsimusi ega  pretensioone istungi läbiviimise kohta.

Enn Tonka                                                                                        Olga Vaarmann
Tegevpresident                                                                                 Protokollija