11.09.2013 Volikogu istungi protokoll

 EJL esileht

Eesti Juristide Liit

VOLIKOGU   11. ISTUNGI   PROTOKOLL

Riigimetsa Majandamise Keskus                                                                                                                                                         11. september 2013
Toompuiestee 24, Tallinn                 

Algus kell 16.00
Lõpp kell  18.00

Juhataja:        Tiina Sepa
Protokollija:  Triinu Äkke

Osa võtsid:      Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Mai Klemmer, Aare Kruuser, Victoria Mets, Ingrid Siimann, Karin Tenisson-Alev, Enn Tonka.

Kutsutud:   Krista Paal, Alpo Greebe, Külli Kaldvee,Uno Feldshmidt, Triinu Vernik, Triinu Äkke.

Puudusid:  Allar Jõks, Mati Kadak, Alla Kuznetsova, Kari Käsper, Raul Narits, Merli Vahar, Uno Feldschmidt, Triinu Vernik.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

  1. Päevakorra kinnitamine.
  2. Ülevaade ühenduste tegevusest.
  3. Ülevaade Põhjamaade Juristide konverentsist 3.-5. september 2013.
  4. Ettepanekud ja arutelu 34. Õigusteadlaste Päevade korraldamiseks.
  5. Ettepanekud ja arutelu EJL 25. aastapäeva korraldamiseks.
  6. EJL liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
  7. Muud küsimused.

1.       Päevakorra kinnitamine

Istungi avas tegevpresident Tiina Sepa, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku alustada päevakorrapunktist nr 6, milleks on uute liikmete vastuvõtmine. Muudatusettepanek päevakavas on tingitud asjaolust, et volikogu istung toimus Riigimetsa Majandamise Keskuse saalis ning uutest liikmetest kaks on nimetatud asutuse töötajad, kes viibisid isiklikult kohal. Päevakorra selline muudatus võimaldab uutele liikmetele tunnistused ja märgid pidulikult üle anda. Ühtlasi tänas president Tiina Sepa Mare Hiiesalut võimaluse eest volikogu Riigimetsa Majandamise Keskuse ruumides läbiviimise eest.

Volikogu liikmetel vastuväiteid ei olnud.

OTSUSTATI:

Kinnitada päevakord alustades päevakorrapunktist 6.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

2.  EJL liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.

Avalduse liikmeks astumiseks on esitanud kokku 12 isikut, neist üks juriidiline. Avalduse liidust väljastumiseks on esitanud üks isik.

Volikogu analüüsis liikmeks astumise soovi avaldanud õigusbüroo tausta ning kinnitas juriidilise isiku sobivuse saamaks liidu liikmeks. Tegevpresident pani hääletusele liikmeks vastuvõtmise ostsuse, millega võeti liidu liikmeks kaheksa füüsilisest isikust liiget, üks juriidilisest isikust liige ning kolm noorliiget ja arvati välja üks liige (omal soovil lahkuja).

Jüri Heinla tõstatas küsimuse, miks ei ole otsuse eelnõus liikmemaksu maksmata jätmise tõttu liidu liikmelisusest välja arvatavaid. Büroo põhjendas väljarvamiste puudumist ajapikendusega, mis anti liikmemaksu tasumiseks.

OTSUSTATI:

Vastu võtta otsus 11/1.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

 3.  Ülevaade ühenduste tegevusest.

Haldusjuristide ühenduse esimees Sulev Lääne on andnud mõista, et liikmete üldkoosolek on plaanis peale kohalike omavalitsuste valimisi, mis toimuvad 20. oktoobril k.a.

Naisjuristide Ühenduse kolmest juhatuse liikmest kaks on omal soovil tagasi astunud. Ühenduse uue juhatuse valimiseks on kokku kutsutud üldkoosolek 19. septembriks 2013.

Kahetsusväärne on asjaolu, et hiljuti moodustatud MTÜ Eesti Naisjuristide Liit kannab EJL’i Naisjuristide Ühendusega nii sarnast nime. Moodustatud MTÜ konkreetne tegevusvaldkond ei ole hetkel veel selge, aga on teada et 25. septembril toimub klubiline üritus, kus ka uut moodustatud liitu laiemale publikule tutvustatakse.

President Priidu Pärna tõstatas küsimuse, kas arutada Naisjuristide Ühenduse liikme sellist uue liidu moodustamist Eesti Juristide Liidu aukohtus, aga volikogu liikmete arvamuste ärakuulamise järel jõuti seisukohale, et hetkel ei ole aset leidnud asjaolusid, mida käsitleda eetika rikkumisena. Volikogu seisukoht on, et kindlate faktide olemasolul tõstatatakse küsimus aukohtus.

Volikogu liikmed kiitsid heaks presidentuuri ja büroo senised sammud teema käsitlemisel, sh tasakaalustatud sisekommunikatsiooni.

4. Ülevaade Põhjamaade Juristide konverentsist 3.-5. september 2013.

3.-5. september 2013 toimus Tallinnas Põhjamaade Juristide kohtumine, mille raames kolleegid Soomest, Rootsist, Norrast ja Taanist kohtusid Eesti Juristide Liidu esindajatega. Rahvusvahelistes töögruppides arutleti järgnevatel teemadel: sotsiaalmeedia kasutamine, tasakaal töö ja vaba aja vahel ning tööaja regulatsioon, liikmelisus vabaühendustes ja uute liikmete värbamine. Kohtumise juhatas sisse justiitsminister Hanno Pevkur ülevaatega jurstiitsministeeriumi struktuurist ja tegemistest ning sellele järgnes Registrite ja Infosüsteemide Keskuse rahvusvahelise turunduse spetsialisti Margus Mägi ettekanne Eesti e-registrite võimalustest.

Külalised kiitsid konverentsi professionaalset korraldust ning jäid saadud kogemusega väga rahule. Järgmisel aastal leiab Põhjamaade Juristide kohtumine aset Taanis.

Tegevpresident Tiina Sepa avaldas kiitust EJLi büroole asjaliku kava ning kõrgel tasemel korralduse eest.

5.  Ettepanekud ja arutelu 34. Õigusteadlaste Päevade korraldamiseks.

Korraldusmeeksond koguneb esimest korda 25. Septembril, kus lepitakse kokku Õigusteadlaste Päevade toimumisaeg. EJL-i esindab Priidu Pärna. Et varasemalt on üritusel olnud enamasti ka üks läbiv teema, tegi Priidu Pärna volikogule ettepaneku esitada ka omapoolseid mõtteid huvitavatest ja aktuaalsetest teemadest. Ministeeriumist on tulnud ettepanek läbiva teemana käistleda autoriõiguse ja intellektuaalse omandi temaatikat.

Volikogus tekkis võimalike teemade üle elav arutelu.

Üks laiem temaatika on näiteks rahvastikuregister globaliseerumise kontekstist, kus inimene välisriiki kolides jääb määramata ajaks arvele Eesti rahvastikuregistrisse ning hiljem enam tema kohta infot ei uuendata, sest puudub informeerija.

Kohalikel omavalitsustel on probleem sissekirjutustega, mis pereliikmed erinevatesse üksustesse paigutavad. Sageli on tekkinud olukorra põhjuseks lasteaia- või koolikoht. Maksu-ja Tolliamet on tekitamas olukorda, mis paneb ettevõtjatele põhjendamatult suure halduskoormuse ning tekitab vajaduse lisatööjõu järele.

Ka on aktuaalne teema isikuandmete kaitse.

Veel on pakutud välja, et asukoht võiks Tartu asemel olla kas Pärnu, Jõhvi või Kuressaare, aga volikogu üldsus on seisukohal, et kui Õigusteadlaste Päevade toimumise asukohta muuta, ei oleks enam tegemist sellisel kujul traditsiooni jätkamisega.

6. Ettepanekud ja arutelu EJL 25. aastapäeva korraldamiseks.

Järgmise aasta 10. märtsil saab Eesti Juristide Liit 25-aastaseks.

Presidentuuril tekkis mõte ühitada käesoleva aasta sügiseks planeeritud õigushariduse konverents liidu kahekümne viienda aastapäeva tähistamisega. Selline korraldus võimaldaks kaasata võimalikult palju institutsioone ja erialase ettevalmistusega inimesi liidu aastapäeva tähistamisse ning tekitaks suuremat kõlapinda avalikkuses. Eriti veel, et kõrgkoolid ja tööandjad on konverentsil osalemise vastu suurt huvi üles näidanud.

Volikogu kiitis ettepaneku kahe ürituse ühendamisest heaks ning elavat arutelu tekitas ka ettepanek koostada liidu ajalugu käsitlev kogumik/almanahh.Planeeritava kogumiku eest määrati vastutavaks isikuks Kai Amos, kes moodustab töögrupi materjali kogumiseks ja süstematiseerimiseks.

7.  Muud küsimused

Muude küsimuste raames teavitati, et EJL-i pöördumine Riigikogule saadeti 9. septembril välja.
Samuti kutsuti volikogu liikmeid andma tagasisidet EJL-i uue kodulehe kohta.

Tiina Sepa
tegevpresident

Triinu Äkke
protokollija