10.04.2024 Volikogu 3. koosoleku protokoll

Loe protokolli pdf-versiooni.

Toimumiskoht: EJL büroo aadressil Tallinn, Tõnismägi 3 A, IV korrus.

Kuupäev: 10.04.2024

Kestus: 16.00 – 18.15

Juhataja:            Meelis Pirn

Protokollija:      Victoria Mets

Osalesid volikogu liikmed:

Kohapeal: Meelis Pirn, Katarina Talumäe, Aare Kruuser, Maido Pajo, Tiina Sepa, Marek Ranne, Heino Junolainen

Zoom vahendusel: Kristi Kraavi-Käerdi (lahkus koosolekult 17.50), Rait Sannik

Puudusid volikogu liikmed: Lüüli Junti, Aive Kolsar

Osalesid kutsututena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Peep Lillemäe, Külli Kaldvee, Helina Itter, Peeter Milvere, Heli Põder, Victoria Mets, Zoomi vahendusel Liina Karlson

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

 1. Päevakorra kinnitamine;
 2. Arutelu põhikirja uue redaktsiooni üle. Üldkoosolekule esitamise otsustamine;
 3. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
 4. Tegevusaruande heakskiitmine, 2023. a majandusaasta aruande revisjonitoimkonnale revideerimiseks esitamine ja üldkogule kinnitamiseks saatmine;
 5. Arutelu Põhjamaade erialaliitude võrgustikus osalemise otstarbekuse üle;
 6. Õiguspoliitika toimkonna moodustamine;
 7. Üldkogu aja ja koha määramine ning ettepanekud üldkogu päevakorra kohta.

1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu (edaspidi tekstis EJL) volikogu koosoleku avas president Meelis Pirn, kes tutvustas päevakorda.  Aare Kruuseri ja Tiina Sepa ettepanekul lisati väljasaadetud päevakorra lõppu uus punkt – jooksvad küsimused.

OTSUSTATI: Kinnitada täiendatud päevakord.

2. Arutelu põhikirja uue redaktsiooni üle. Üldkoosolekule esitamise otsustamine

EJL põhikirja toimkonna juhi Aare Kruuseri juhtimisel arutasid koosolekul osalejad läbi EJL põhikirja uue redaktsiooni.

OTSUSTATI: Viia koosolekul arutelu käigus esitatud muudatused EJL põhikirja uude redaktsiooni ja esitada põhikirja uus redaktsioon üldkogule otsustamiseks.

3. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 6 isikut. Avalduse liidust omal soovil välja astumiseks on esitanud 4 isikut.

OTSUSTATI: 1. Eesti Juristide Liidu põhikirja punktide 7.1 ja 7.4 ning isikliku avalduse alusel võtta Eesti Juristide Liidu liikmeks:

 1. Veronika Kaska;
 2. Ivo Kreutzvald;
 3. Carmen Kuus;
 4. Airi-Ulrike Lillevälja;
 5. Merilin Teppo;

ja noorliikmeks

6. Kristjan Robert Lossmann;

2. Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.5 ja isikliku avalduse alusel arvata Eesti Juristide Liidu liikmete seast välja:

 1. Õnne Neare-Vaarmann
 2. Mai Sõber
 3. Ero Liivik
 4. Armin Heinsaar

5. Tegevusaruande heakskiitmine, 2023. a majandusaasta aruande revisjonitoimkonnale revideerimiseks esitamine ja üldkogule kinnitamiseks saatmine

Tegevpresident Meelis Pirn tutvustas EJL tegevusaruannet ja 2023. a majandusaasta aruannet ning tegi ettepaneku saata majandusaasta aruanne revisjonitoimkonnale ülevaatamiseks.

OTSUSTATI: Kiita tegevusaruanne heaks, esitada 2023. a majandusaasta aruanne revisjonitoimkonnale revideerimiseks ja üldkogule kinnitamiseks.

6. Arutelu Põhjamaade erialaliitude võrgustikus osalemise otstarbekuse üle

Tegevpresident Meelis Pirn tutvustas senist koostööd ja EJL osalemist Põhjamaade erialaliitude võrgustikus. Osalemine on huvipakkuv, silmaringi avardav, kuid kulukas ja saadud teadmised on siiski vähesel määral EJL-i tegevusse ülekantavad.

OTSUSTATI: Loobuda otstarbekuse kaalutlustel Põhjamaade erialaliitude võrgustikus osalemisest.

7. Õiguspoliitika toimkonna moodustamine

Tegevpresident Meelis Pirn meenutas volikogu eelmisel koosolekul jutuks olnud õiguspoliitika toimkonna tegevuse taaselustamise küsimust ja tegi ettepaneku leida toimkonda aktiivsed liidu liikmed, kelle tegevuse tulemusena saab EJL nähtavamaks.

OTSUSTATI: Moodustada õiguspoliitika toimkond ja teha presidentuurile ülesandeks kutsuda toimkonna töös osalema aktiivseid liidu liikmeid.

8. Üldkogu aja ja koha määramine ning ettepanekud üldkogu päevakorra kohta

OTSUSTATI: Kokku kutsuda üldkogu koosolek 6. juunil 2024 kell 16.00. Toimumise koht on täpsustamisel.

9. Jooksvad küsimused

8.1. Volikogu võttis teadmiseks Aare Kruuseri info Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogus osalemise kohta.

8.2. Volikogu kuulas ära Tiina Sepa edastatud teabe võimaluste kohta osaleda ECLA mentorluse programmis.

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                         /Allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Pirn                                                                                          Victoria Mets

President                                                                                              Protokollija