04.09.2014 Volikogu istung

 EJL

Eesti Juristide Liit

VOLIKOGU  1. ISTUNGI   PROTOKOLL

4. september 2014

Euroopa Parlamendi Infokeskus                                                
Rävala pst 4, Tallinn                 

Algus kell: 15:00
Lõpp kell:  17:00

Juhataja:        Mai Palmipuu
Protokollija:  Triinu Äkke

Osalesid volikogu liikmed:

Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Jüri Heinla, Kai Amos, Mati Kadak, Aare Kruuser, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Tiina Sepa, Eve East, Priidu Pärna, Mai Treial, Maido Pajo, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed:

Kari Käsper, Heino Junolainen, Lauri Mälksoo.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused):

Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Uno Feldschmidt, Peeter Milvere, Heli Põder, Mare Hiiesalu, Sulev Lääne, Triinu Vernik, Krista Paal, Jana Kitter, Triinu Äkke, Margit Kikas.

Registreerimisleht lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine                                            
2. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja välja arvamine
3. Eesti Juristide Liidu 2014-2017 põhieesmärkide arutelu
4. Toimkondade moodustamine
5. Eesti Juristide Liidu põhikirja muudatusettepanekud
6. Riigikogu pöördumise arutelu ja kinnitamine
7. Muud küsimused

1.      Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu (edaspidi tekstis lühend EJL) üheksanda volikogu koosseisu esimese istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ning küsis volikogu liikmetelt tagasisidet päevakorra osas.

Volikogu liikmete ettepanek oli moodustada ja kinnitada toimkonnad ning seejärel otsustada põhikirja muutmise vajadus.
Kõik kohalolnud EJL volikogu liikmed kiitsid muudatusega päevakorra heaks.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

2. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine.

Avalduse astuda Eesti Juristide Liidu liikmeks on esitanud 9 inimest. Liikmelisuse lõpetamise avalduse on esitanud 4 inimest.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2011, 2012, 2013) arvatakse liikmeskonnast välja 31 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus Eesti Juristide Liidu büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

OTSUSTATI: Võtta liidu liikmeks vastu 9 isikut ning arvata välja 35. Otsus on protokollile lisatud.
Vastu võetud otsus nr 1-1 konsensuse alusel.

3. Eesti Juristide Liidu 2014 – 2017 põhieesmärkide arutelu.

Presidentuuri ettepanek on jagada laiendatud volikogu liikmed töögruppidesse liidu põhieesmärkide lõikes:
1)     Juristi kutse arendamine
2)     Organisatsiooni arendamine
3)     Õigusabi kättesaadavuse ja õigusteadlikkuse parandamine
4)     Õiguspoliitiliste otsuste mõjutamine

Volikogu istungil moodustati ja kinnitati juristi kutse arendamise ja õiguspoliitika toimkonnad.

Volikogu ettepanek on arutada põhieesmärke volikogu istungil oktoobris.

OTSUSTATI: arutada EJL 2014-2017 põhieesmärke volikogu istungil oktoobris.

4. Toimkondade moodustamine

Otsustati moodustada õiguspoliitika toimkond, põhikirja muutmise toimkond ja juristi kutse arendamise toimkond.

Toimkondadesse kuuluvatelt isikutelt on küsitud nõusolek toimkonna töös osalemiseks.

Toimkondi juhib toimkonna poolt valitud esimees. Toimkonna volitused kestavad kolm aastat.

OTSUSTATI:
Vastu võetud otsus nr 1-2 konsensuse alusel.
Vastu võetud otsus nr 1-3 konsensuse alusel.
Vastu võetud otsus nr 1-4 konsensuse alusel.
Otsused on protokollile lisatud.

5. Eesti Juristide Liidu põhikirja muudatusettepanekud.

Käeolev põhikirja p 52.4 muudatus on tingitud nõudest põhikirjadele, mis on  kehtestatud Euroopa Liidu tõuke ja toetusfondidesse projekte ja taotluse esitatavatele eraõiguslikele juriidilistele isikutele. EL on omalt  poolt kehtestatud nõude, et eraõiguslik juriidiline isik peab oma põhikirjas määrama likvideerimise järgselt isikute ringi, kellele lähevad üle liidu allesjäänud varad.

Kehtiv liidu põhikirja redaktsioon kehtestab, et likvideerimise järgselt jaotavad likvideerijad „pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üldkogu otsusega määratud korras.“ Antud redaktsioon ei taga aga EL tõuke-ja toetusfondidest saadud rahaliste vahendite sihipärast ja jätkuvat kasutamist ning võib järelevalveametnike hinnangul kaasa tuua toetusfondidest saadud vahendite väärkasutuse.

EJL erakorraline üldkogu toimub 14. oktoobril kell 16:00. Toimumiskoht täpsustamisel.

Kinnitati erakorralise üldkogu päevakord:
1. MTÜ Eesti Juristide Liidu põhikirja p 52.4 redaktsiooni täiendamine.

OTSUSTATI:
Vastu võetud otsus nr 1-5 konsensuse alusel.
Vastu võetud otsus nr 1-6 häälteenamuse alusel.
Otsused on protokollile lisatud.

6. Riigikogu pöördumise arutelu ja kinnitamine

Eesti Juristide Liidul on saanud traditsiooniks pöörduda kirjalikult Riigikogu poole tervitamaks Riigikogu liikmeid alanud sügishooajal, tunnustamaks tehtud töö eest ning juhtimaks tähelepanu kitsaskohtadele.

OTSUSTATI:
Saata Riigikogule pöördumine. Pöördumise allkirjastab EJL tegevpresident ning büroo saadab selle adressaatidele 8.09.2014 hommikul kell 9:00. Lisaks adressaatidele saadetakse pöördumine EJL liikmetele ning ajakirjandusele.

Pöördumise tekst on protokollile lisatud.

7.     Muud küsimused

Muid küsimusi volikogus arutlusele ei esitatud.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mai Palmipuu

tegevpresident                                                                       

(allkirjastatud digitaalselt)

Triinu Äkke

Protokollija