04.05.2020 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit

Volikogu 16. istungi protokoll

Elektrooniline volikogu istung                                                                                   04.05.2020

Juhataja:        Mai Palmipuu
Protokollija:  Olga Vaarmann

Hääletasid:  Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Mati Kadak, Kari Käsper, Katarina Kiiver, Elnara Nadžafova, Maido Pajo,Priidu Pärna, Tiina Sepa, Mai Treial

Ei hääletanud: Piret Leevald

Häälte registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

Päevakord:
1. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

2.  EJL büroo koosseisu kinnitamine.

 

1. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse astumaks esti Juristide Liidu liikmeks on esitanud 8 isikut, neist 4 noorliikmeks. Avalduse astumaks olmal soovil Eesti Juristide Liidust välja, on esitanud 6 isikut. Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 175 isikut.

Otsuse punktile nr 4 on erapooletu EJL volikogu liige Priidu Pärna.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Otsustati: Võtta vastu otsus 16-1, millega võetakse võetakse liitu vastu 8 uut liiget ning arvatakse välja 181 isikut.

2. Eesti Juristide Liidu büroo koosseisu kinnitamine

Seoses erakorralise seisukorraga Eestis on seiskunud ja jäänud ära EJL osutatavad koolitused, noorjuristide tegevus, Õigusapteegi korraldamine. See on mõjunud EJL majandusnäitajaid ning tulenevalt sellest on vajalik vähendada ning optimeerida  EJL büroo koosseisu.

Otsustati: Võtta vastu otsus 16-2, millega muutub Eesti Juristide Liidu büroo koosseis. Otsus protokollile lisatud.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mai Palmipuu

Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)

Olga Vaarmann

Nõunik, protokollija