03.12.2014 Volikogu istung

EJL

Eesti Juristide Liit

VOLIKOGU  2. ISTUNGI   PROTOKOLL

Kreutzwaldi hotell
(Endla 23, Tallinn)                                                                           

03. detsember 2014

Algus kell: 16:00                                                                  
Lõpp kell:  18:00 

Juhataja:        Mai Palmipuu
Protokollija:  Triinu Äkke

Osalesid volikogu liikmed:    
Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Jüri Heinla, Kai Amos, Kari Käsper, Ingrid Siimann, Tiina Sepa, Eve East, Priidu Päena, Lauri Mälksoo, Mai Treial, Heino Junolainen, Maido Pajo, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed:
Mati Kadak, Aare Kruuser, Enn Tonka.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused):     
Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Arvo Rodi, Peeter Milvere, Heli Põder, Krista Paal, Jana Kitter, Triinu Äkke.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1.   Päevakorra kinnitamine
2.   Rahulolu-uuringu ülevaade
3.   Eesti Juristide Liidu 2015. a eelarve
4.   Eesti Juristide Liidu 2015. a tegevuskava
5.   Eesti Juristide Liidu põhieesmärgid 2015-2017
6.   Õiguspoliitika toimkonna prioriteetide kinnitamine
7.   Eesti Juristide Liidu 2015. aasta liikmemaksu suurus
8.   Eesti Juristide Liidu 2015. aasta büroo koosseis
9.   Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
10.  Eesti Juristide Liidu tegevuskava ja eelarve kinnitamine
11.  Muud küsimused ja arutelu

 

1.  Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] üheksanda volikogu koosseisu teise istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel. 

2.   Rahulolu-uuringu ülevaade

14.11.2014 kuni 01.12.2014 viis EJL büroo liikmete hulgas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet senisele tegevusele ning planeerida 2015. aasta tegevusi. Küsitlusele vastas 107 inimest.

Eesti Juristide Liidu küsitlus 2014 kokkuvõte on protokollile lisatud.

3.   Eesti Juristide Liidu 2015. a eelarve

EJL tegevpresident andis ülevaate planeeritud tuludest ja kuludest 2015. aastal. Eelarve on väga konservatiivne. Volikogu liikmetel oli võimalik esitada küsimusi.

Prognoositavad tulud 2015. aastaks on 251 250 eurot ning kulud 247 650.

Volikogu palus võimalust kuulata ära ka 2015. aasta tegevuskava ning viimaste otsustena kinnitada liidu 2015. aasta eelarve ja tegevuskava.

4.   Eesti Juristide Liidu 2015. a tegevuskava

EJL tegevpresident andis ülevaate planeeritud tegevustest 2015. aastal prioriteetide lõikes. Volikogu liikmed tunnustasid presidentuuri ja bürood sisuka tegevuskava koostamise eest ning esitasid küsimusi.

5.   Eesti Juristide Liidu põhieesmärgid 2015-2017

EJL põhieesmärgid 2015 – 2017 on:

  1. Juristi kutse arendamine.
  2. Organisatsiooni arendamine ja liidu liikmete osaluse suurendamine liidu tegevuses.
  3. Õigusabi kättesaadavuse ja õigusteadlikkuse parandamine.
  4. Õiguspoliitiliste otsuste mõjutamine  ja kodanikuühiskonna arendamine

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu põhieesmärgid 2015 – 2017
Vastu võetud otsus nr 2-1 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud.

6.   Õiguspoliitika toimkonna prioriteetide kinnitamine

EJL president Jüri Heinla tutvustas volikogule õiguspoliitika toimkonna prioriteete.

Volikogu liikmed esitasid küsimusi prioriteetide kohta ning tegid ettepaneku lisada prioriteediks ka põhiseaduslik kord ja õigusriiklus ning tõsta see järjekorras esimesele kohale.

OTSUSTATI: Kinnitada õiguspoliitika toimkonna prioriteedid.
Vastu võetud otsus nr 2-2 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud.

7.   Eesti Juristide Liidu 2015. aasta liikmemaksu suurus

Toimus arutelu liikmemaksu suuruse muutmise osas. Tehti ettepanekuid liikmemaksu suurendamise osas nii füüsilisest isikust liikmetele kui ka juriidilistele isikutele ning ettepanek vabastada noorliikmed liikmemaksust.

Otsustati, et presidentuur töötab 2015. aastal välja juriidiliste isikute diferentseeritult maksustamise kava.

2015. aasta liikmemaksud ei muutu – liidu liikmemaks on 35 eurot, noorliikmetele ja pensionäridele 20 eurot ning juriidilistele isikutele 150 eurot. Liiduga liitumise tasu on füüsilistele isikutele 15 eurot ning juriidilistele isikutele 100 eurot.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2015. aasta liikmemaks.
Vastu võetud otsus nr 2-3 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud.

8.   Eesti Juristide Liidu 2015. aasta büroo koosseis

Presidentuuri ettepanek on lisaks büroo koosseisule võtta büroosse tööle osalise koormusega noorjuristide projektijuht, kelle ülesandeks oleks noorliikmete värbamine ning liitu tutvustavate ürituste läbiviimine.

Volikogu liikmed kiitsid ettepaneku heaks.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2015. aasta büroo koosseis.
Vastu võetud otsus nr 2-4 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud. 

9.   Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

Avalduse astumaks EJL liikmeks on esitanud 11 inimest, neist 7 noorliiget. Avalduse omal soovil liidust lahkumiseks on esitanud 4 liiget. Pikaajalise liikmemaksu tasumata jätmise tõtu arvati välja 40 liiget.

OTSUSTATI: Võtta liitu vastu 11 liiget ning arvata välja 44 liiget.
Vastu võetud otsus nr 2-5 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud. 

10.    Eesti Juristide Liidu tegevuskava ja eelarve kinnitamine

Olles kuulanud ära kõik ülejäänud päevakorrapunktid ning saades aimu rakendatavatest meetmetest ning planeeritavatest tegevustest, otsustas volikogu kinnitada liidu 2015. aasta tegevuskava ning eelarve.

OTSUSTATI: kinnitada 2015. aasta tegevuskava ning 2015 EELARVE.
Vastu võetud otsus nr 2-6 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud.
Vastu võetud otsus nr 2-7 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud.

 11. Muud küsimused ja arutelu

Volikogu liige Tiina Sepa andis kohalviibijatele ülevaate 18.-19. novembril 2015 Pariisis toimunud ECLA koosolekust.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mai Palmipuu
tegevpresident                                                                       

(allkirjastatud digitaalselt)

Triinu Äkke 
Protokollija

 


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.