03.09.2020 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit

Volikogu 17. istungi protokoll

MeremuuseumPikk 70, Tallinn

03.09.2020

Algus kell 16:00                                                                    

Lõpp kell 16:39

Juhataja:        Mai Palmipuu

Protokollija:   Olga Vaarmann

Osalesid volikogu liikmed: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos,  Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Katarina Talumäe, Maido Pajo, Ingrid Siimann, Mai Treial.

Puudusid volikogu liikmed: Jüri Heinla, Mati Kadak, Kari Käsper, Piret Leevald, Elnara Nadžafova, Priidu Pärna, Tiina Sepa.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Heli Põder, Krista Paal, Olga Vaarmann.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

1.            Päevakorra kinnitamine;

2.            EJL üldkoosoleku kokku kutsumine ja päevakorra kinnitamine;

3.            Eesti Juristide Liidu üldkogu otsuste projektidega tutvumine, kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine;

4.            Eesti Juristide Liidu juhtorganite valimine. Valimisprotseduuri tutvustamine ja üldkogule esitamine; 

5.            Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

6.            Muud jooksvad küsimused.

6.1    Maarika Pähklemäe avalduse menetlemine.

 1.      Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu [1] seitsemeteist kümnenda volikogu koosseisu istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2.      EJL üldkoosoleku kokku kutsumine ja päevakorra kinnitamine

Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele EJL tuleva 2020 aasta üldkogu päevakorra punktid. EJL majandusaruanne 2019.a. alusel tegi ülevaade EJL majanduslikust olukorrast aastal 2019.a. Tulemi aruande järgi on liikmete liikmemaks, koolitused, võlanõustamise teenus ja osalemine projektis. Kokkuvõtteks EJL ei ole võlgu ja puuduvad kohustusi teiste asutuste või võlausaldajate ees.

Krista Paal: täpsustas hetkeolukorda ning andis ülevaate EJL poolt korraldatud koolituste kohta., lepingus Tallinna Linnakantseleiga ning selle alusel tasuta õigusabi korraldustest, Õigusapteekide läbi viimise ja kuupäevade osas. Kutsus aktiivselt osa võtma 22.09.2020 Juristide Klubi üritusel.

Katarina Talumäe: tegi ettepaneku viia koolitused veebi ja kaasata sellega suurem hulk osalejaid.

Mai Palmipuu andis sõna revisjontoimkonna liikmele Alpo Greebe´le majandusaasta aruanne kommenteerimiseks.

Mai Palmipuu esitas volikogu liikmetele 24.09.2020 toimuva Eesti Juristide Liidu üldkogu päevakorra projekti.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu üldkogu päevakord ja esitada see üldkogule. Vastuvõetud otsus nr 17/1 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile. Kinnitada otsus EJL 2019. majandusaasta ja tegevuse aruande heakskiitmine ja üldkogule kinnitamiseks esitamine. Vastuvõetud otsus nr 17/2 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

 3.      Eesti Juristide Liidu üldkogu otsuste projektidega tutvumine, kooskõlastamine ja üldkogule esitamine.

Tegevpresident Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele üldkogu otsuste projekte.

Enn Tonka kommenteeris, miks EJL volikogu liikmete koosseisu on vähendatud 11 liikmele.

Maido Pajo leidis, et EJL liikmete arv on märgatavalt vähenenud ning on mõistlik volikogu liikmete arvu vähendada.

OTSUSTATI: Kinnitada üldkogu otsuste projektid.

4.      Eesti Juristide Liidu juhtorganite valimine. Valimisprotseduuri tutvumine, kooskõlastamine ja üldkogule esitamine.

Mai Palmipuu lootis, et saame korraldada üldkogu kontaktselt. Olukord muidugi probleemne. Vajalik juhtorganisse kandideerijate nimesid. Hetkel ei ole neid palju.

Maido Pajo: Teeb ettepaneku, et juhtorganitesse kandideerivad inimesed oleksid vähemalt 1 nädal enne üldkogu liikmetele tutvumiseks esitatud ja teada.

Enn Tonka: Kandidaadid saadavad oma avaldused koos juhtorganitesse kandideerimise nõusolekuga EJL-i ametlikule e- posti aadressile. Büroo saadab kõikidele liikmetele kandideerija taotluse edasi.

Kai Amos: presidentuuri eelmisest koosseisust peab jääma vähemalt üks liige, kes aitab uut presidentuuri koosseisu töös. Jätkata võiks Mai Palmipuu.

Mai Palmipuu andis nõusoleku kandideerida uueks perioodiks ning ta aitab uut EJL eelarvet koostada.

Mai Palmipuu: EJL presidentuuril oli ka arutlusel idee elektrooniline hääletamise osas. Pigem jääb alternatiiviks juhul kui keelatakse kontaktkohtumised. Samas elektrooniline hääletamine raskendab valimist juhtorganitesse.

OTSUSTATI: Kinnitada üldkogu juhtorganite valimine.

5.      Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 2 isikut. Avalduse astumaks liidust omal soovil välja on esitanud 3 isikut.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 2 isikut, ning arvata välja 3 isikut. Vastuvõetud otsus nr 17/3 konsensuse alusel.

6.      Maarika Pähklemäe avalduse menetlemine.

Volikogu liikmed arutasid põhjalikult M. Pähklemäe avaldust ja leidsid, et tema olukord on võrdne kõikide teiste, Eesti Vabariigis elavate ja töötavate ning koroonakriisi sattunud isikutega. Avaldus ei leidnud volikogu toetust.

OTSUSTATI: mitte rahuldada Maarika Pähklemäe avaldus.

Mai Palmipuu                                                                         Olga Vaarmann

Tegevpresident                                                                     Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                 /Allkirjastatud digitaalselt/[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.