01.06.2021 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 3. istungi protokoll

 

ERAANarva mnt 91, Tallinn

 

01.06.2021

Algus kell 16:00                                                                    

Lõpp kell 17:15

 

Juhataja:        Mai Palmipuu

Protokollija: Olga Vaarmann

Osalesid volikogu liikmed: Heino Junolainen, Kristi Kraavi-Käerdi, Mai Palmipuu, Vitali Denikin, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Meelis Pirn, Enn Tonka.

Puudusid volikogu liikmed: Eve East, Erki Pisuke, Tiina Sepa.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Peeter Milvere, Uno Feldschmidt, Heli Põder, Krista Paal, Olga Vaarmann.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

 1. 1.            Volikogu istungi avamine ja päevakorra kinnitamine.                                 
 2. 2.            EJL üldkoosoleku kokku kutsumine ja päevakorra kinnitamine.
 3. 3.            Eesti Juristide Liidu 2020. majandusaasta aruande ärakuulamine ja üldkogule esitamine.
 4. 4.            EJL revisjonitoimkonna arvamuse EJL 2020. majandusaastaaruandele kuulamine ja üldkogule kinnitamiseks esitamine.
 5. 5.            EJL ühenduste 2020.a. tegevuse ülevaated.
 6. 6.            EJL aukohtu 2020.a. tegevuse ülevaated.
 7. 7.            Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.
 8. 8.            Muud jooksvad küsimused.

 

 1. 1.      Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] kümnenda volikogu koosseisu istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

 

 1. 2.      EJL üldkoosoleku kokku kutsumine ja päevakorra kinnitamine

Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele EJL tuleva 2021 aasta üldkogu päevakorra punktid. EJL majandusaruanne 2020.a. alusel tegi ülevaade EJL majanduslikust olukorrast aastal 2020.a. Tulemi aruande järgi on liikmete liikmemaks, koolitused, võlanõustamise teenus ja osalemine projektis. Kokkuvõtteks EJL puuduvad kohustused võlausaldajate ees.

Krista Paal: täpsustas hetke olukorda ning andis ülevaate EJL poolt osutatud võlanõustamisteenuse kohta üle Eesti, ning teatas, et Juristide Liit esitas avalduse osalemisest Eesti Töötukassa poolt korraldatud võlanõustamisteenuse osutamise projektis, kus klient ehk võlgnik saab ise valida teenuseosutajat.

Mai Palmipuu andis sõna revisjontoimkonna liikmele Alpo Greebe´le 2020. majandusaasta aruande kommenteerimiseks.

Mai Palmipuu andis sõna aukohtu esimehele Peeter Milvere’le, kes andis ülevaade aukohtu otsustes esitatud kaebuste peale.

Mai Palmipuu esitas volikogu liikmetele 15.06.2021 toimuva Eesti Juristide Liidu üldkogu päevakorra projekti.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu üldkogu päevakord ja esitada see üldkogule. Vastuvõetud otsus nr 3/1 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile. Kiita heaks  EJL 2020. majandusaasta aruanne ja esitada see üldkogule kinnitamiseks. Vastuvõetud otsus nr 3/2 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile. Kinnitada Eesti Juristide Liidu revisjonitoimkonna aruanne ja esitada see üldkogule. Vastuvetud otsus nr 3/3 konsensuse alusel. Otsus lisatud protokollile.

 

 1. 3.      EJL ühenduste 2020.a. tegevuse ülevaated.

Presidentuuri liige Kristi Kraavi-Käerdi tutvustas volikogu liikmetele Euroopa Õiguse ühenduse tegevusest,  märkides loengute uuendatud formaadist. Tänu sellele osalejate ja huvitatud isikute arv on tunduvalt suurenenud, mis annab lootust samas tempos ja suunas edasi jätkata.

Presidentuuri liige Heino Junolainen rääkis õiguspoliitika toimkonnast ja selle toimkonna ülesannetest, koosseisust ja palus volikogu liikmetelt nõusolekut selle moodustamiseks.

Kristi Kraavi-Käerdi leiab, et õiguspoliitika toimkond võiks olla laiendatud ka väljapoole Eesti Juristide Liitu. Juristid võiksid ühineda erinevatesse töögruppideks nii tsiviil-, kriminaal- kui ka haldusõiguslike teemadega tegelemiseks. Selline tegevus võimaldaks kiiresti reageerida ühiskonnas toimuvatele sündmustele.

Meelis Pirn: selline toimkond oli moodustatud, kuid see ei ole soovinud tegutseda.

Enn Tonka kommenteeris, et kui toimkonna moodustamine ei mõjuta EJL eelarve täitmist ja presidentuur on huvitatud ning peab seda vajalikuks, siis võib presidentuur selle idee ellu viia.

Enn Tonka lisas, et siiski mainin oma kogemusest, et selline toimkond oli moodustatud, mis kahjuks ei andnud see oodatud tulemusi. Reaalselt ei soovinud keegi oma panust toimkonna töösse panustada.

 1. 4.      Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 5 isikut, neist 1 noorliikmeks. Avalduse astumaks liidust omal soovil välja on esitanud 6 isikut. Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2018, 2019, 2020) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 25 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel. Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Volikogu liikmed jätsid kinnitamata 2 avaldust liikmeks vastuvõtmisest. Volikogu liikmed leidsid, et esitatud kandidatuurid ei vasta EJL eetika koodeksi nõuetele. Eitava otsuse koostab volikogu järgmiseks volikogu istungiks.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 3 isikut, ning arvata välja 31 isikut. Vastuvõetud otsus nr 3/4 konsensuse alusel.

 1. 5.      Muud päevakohalised küsimused.

Krista Paal teatas, et EJL andis kaebuse Halduskohtusse justiitsministri 23.04.2021 käskkirja nr 26 „Õigusalase esmanõustamise kättesaadavuse parandamiseks toetuse eraldamine“ tühistamise peale.

Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele Valgevene Vabariigi Juristide Liidu soovist teha Eesti Juristide Liiduga koostööd. Soovitakse allkirjastada koostöö memorandum. Volikogu liikmetel tekkisid eriarvamused. Poolt hääletanud 6  ja vastu 2 .

Kristi Kraavi-Käerdi teatas volikogu liikmetele, et 11.06.2021 kell 10.00 toimub veebikonverents „Eesti õigushariduse tulevik“ Konverents on tasuta ning toimub Tartu Ülikooli, Riigikohtu ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi koostöös. Arutakse kuidas tõsta ja parandada õigushariduse kvaliteeti.

 

 

Mai Palmipuu                                                                         Olga Vaarmann

Tegevpresident                                                                     Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                 /Allkirjastatud digitaalselt/

 

 [1] Edaspidi tekstis lühend EJL.