20.05.2015 volikogu istung

EJL

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 4. istungi protokoll

Harju Maavalitsus                                                                                              20.05.2015

Roosikrantsi tn 12, 
15077 Tallinn

Algus kell:16:00                                                                  
Lõpp kell:18:00

Juhataja:   Mai Palmipuu
Protokollija:  Triinu Äkke

Osalesid volikogu liikmed:
Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Jüri Heinla, Kai Amos (volikiri Meelis Pirnile), Mati Kadak (volikiri Meelis Pirnile), Aare Kruuser, Kari Käsper, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Mai Treial, Heino Junolainen, Maido Pajo, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed:
Tiina Sepa, Eve East, Priidu Pärna, Lauri Mälksoo.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused):
Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Arvo Rodi, Peeter Milvere, Heli Põder, Krista Paal, Triinu Äkke.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

 

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.                                           
2. Eesti Juristide Liidu 2014.a. majandusaasta aruande heakskiitmine ja üldkogule esitamine.
3. Eesti Juristide Liidu tegevuste ülevaate perioodil 2014 – 2015.a. kevadeni ärakuulamine ja üldkogule esitamine.
4. Eesti Juristide Liidu 2014.a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine.
5. Eesti Juristide Liidu üldkogu toimumise aja ja koha määramine.            
6. Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine
6.1 Naisjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
6.2 Haldusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
6.3 Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
7. Aukohtu tegevuse ülevaade  ja üldkogule esitamine
8. Kutsekomisjoni ettepanekute arutelu.
9. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.   
10. Muud küsimused.
11. Vestlusring

 

1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] üheksanda volikogu koosseisu neljanda istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

 2. Eesti Juristide Liidu 2014.a. majandusaasta aruande heakskiitmine ja üldkogule esitamine.

EJL tegevpresident Mai Palmipuu andis volikogu liikmetele ülevaate liidu 2014. aasta majandusaasta aruande koostamise põhimõtetest ning kuludest ja tuludest. Volikogu liikmetel oli võimalus esitada küsimusi.

Volikogu liikmed esitasid küsimusi liidu osaluse kohta äriühingutes Juura ja Novarc. Küsimustele vastas EJL tegevpresident Mai Palmipuu, kes selgitas, et olgugi, et mõlema äriühingu tegevus oli 2014. aastal kahjumlik, ei kaasne sellega liidule kulusid.

OTSUSTATI: kiita heaks 2014. aasta majandusaasta ja tegevuse aruanne ning esitada see kinnitamiseks EJL üldkogule. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 4-1 on protokollile lisatud.

3. Eesti Juristide Liidu tegevuste ülevaate perioodil 2014 – 2015.a. kevadeni ärakuulamine ja üldkogule esitamine.

EJL presidendid ja direktor Krista Paal andsid volikogu istungil osalejatele ülevaate 21. aprillil toimunud kohtumisest õiguskantsler Ülle Madisega ning 7. mail toimunud kohtumisest justiitsminister Urmas Reinsaluga.

OTSUSTATI: anda üldkogule ülevaade liidu tegevustest perioodil 2014 – 2015. kevadeni.

4. Eesti Juristide Liidu 2014.a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine.

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe andis ülevaate revisjonitoimkonna tööst. Enim tekitab muret asjaolu, et liikmemaksu tasub kõigest 34% liikmeskonnast. Siiski on liikmemaksude tasumine võrreldes 2013. aastaga paranenud (võrdluseks 30%  2013.aastal). Jätkata tuleb aktiivset tööd liikmemaksu võlglastega.

OTSUSTATI: esitada revisjonitoimkonna arvamus kinnitamiseks EJL üldkogule.

 5. Eesti Juristide Liidu üldkogu toimumise aja ja koha määramine.

Eesti Juristide Liidu üldkogu toimub 9. juunil algusega kell 16 Tööandjate Keskliidu majas aadressil Kiriku 6, 10130 Tallinn.

Kinnitada alltoodult MTÜ Eesti Juristide Liidu üldkogu päevakord:
5.1. Üldkogu avamine.   
5.2. 2014. majandusaasta aruande ära kuulamine.
5.3. Revisjonitoimkonna 2014.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
5.4. Eesti Juristide Liidu 2014. majandusaasta aruande kinnitamine.
5.5. Eesti Juristide Liidu ühenduste sügis 2014.a. kuni kevad 2015.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine.
5.5.1. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade.
5.5.2. Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade.
5.5.3. Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade.
5.5.4. Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade.
5.6. Eesti Juristide Liidu aukohtu sügis 2014 kuni kevad 2015 tegevuse ärakuulamine.
5.7. Sõnavõtud.
5.8. Üldkogu lõpetamine.

OTSUSTATI: EJL üldkogu toimub 9. juunil algusega kell 16 Tööandjate Keskliidu majas aadressil Kiriku 6, Tallinn. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 4-2 on protokollile lisatud.

6. Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine

6.1. Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
Naisjuristide ühendus annab EJL üldkogul ülevaate ühenduse tegevustest 2014. aasta suvest 2015. aasta kevadeni.
6.2. Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
Haldusjuristide ühendus annab EJL üldkogul ülevaate ühenduse tegevustest 2014. aasta suvest 2015. aasta kevadeni.
6.3. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
Ettevõtlusjuristide ühendus annab EJL üldkogul ülevaate ühenduse tegevustest 2014. aasta suvest 2015. aasta kevadeni.
6.4. Euroopa õiguse ühenduse tegevuse ülevaade
Euroopa õiguse ühendus annab EJL üldkogul ülevaate ühenduse tegevustest 2014. aasta suvest 2015. aasta kevadeni.

7. Aukohtu tegevuse ülevaade  ja üldkogule esitamine

Liidu aukohus annab EJL üldkogul ülevaate oma tegevustest 2014. aasta suvest 2015. aasta kevadeni.

8. Kutsekomisjoni ettepanekute arutelu.

Kutsekomisjoni esimees Enn Tonka tegi volikogule kokkuvõtte 29. aprillil toimunud kutsekomisjoni koosolekust.

Kutsekomisjoni liikmed on veendumusel, et kutse andmisest Eesti Juristide Liit loobuda ei soovi. Tagasihoidlik huvi kutsetunnistuse taotlemise vastu on tingitud vähesest selgitustööst ning õigushariduse omandanute teadmatusest kutse taotlemise võimaluse osas.

Kutsekomisjon on koosoleku tulemusena seisukohal teha Eesti Juristide Liidu presidentuurile ettepanek kuulutamaks välja Õigusnõunik, tase 7 kutse andmine septembris 2015. Ühtlasi on kutsekomisjonil ettepanek presidentuurile ja kutse arendamise toimkonnale koostada tegevuskava õigusnõuniku kutse andmise populariseerimiseks.

9. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 13 inimest.
Avalduse astumaks liidust omal soovil välja, on esitanud üks isik.

Volikogu on seisukohal, et noorliikmeks saab isik, kelle õpingud veel kestavad. Isik, kes on õpingud lõpetanud ega ole esitanud täiendavat informatsiooni õpingute jätkamise kohta, võetakse vastu liidu täisliikmeks.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2012, 2013, 2014) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 30 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 13 isikut ning arvata välja 31. Konsensuse alusel vastu võetud otsus nr 4-3 on protokollile lisatud.

10.  Muud küsimused.

Muid küsimusi volikogus arutlemiseks ei esitatud.

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mai Palmipuu
Tegevpresident                                                                                

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Triinu Äkke
  Protokollija

 


[1]Edaspidi tekstis lühend EJL.